Wyniki Banku BGŻ po III kwartałach 2013 r.

Zysk netto Grupy Banku BGŻ po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 134,3 mln zł. Jest to o 56,6 mln zł (tj. o 73%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poprawę wyniku wpływ miały przede wszystkim niższe odpisy na rezerwy oraz ogólne koszty administracyjne.

 

– Po słabszym początku roku, spowodowanym cięciami stóp procentowych NBP oraz spowolnieniem gospodarczym, zauważamy poprawę sytuacji – powiedział Józef Wancer, p.o. prezesa Zarządu Banku BGŻ. Ma to związek z pewnymi oznakami ożywienia w gospodarce, a także dostosowywaniem się banku do funkcjonowania w środowisku niskich stóp procentowych. – Obserwujemy też rozwój naszego biznesu związanego z sektorem rolno-spożywczym oraz obsługą klientów detalicznych – dodał Wancer.

Wynik odsetkowy netto za trzy kwartały 2013 r. wyniósł 735,9 mln zł i był o 28,9 mln zł (4%) niższy niż rok wcześniej. Powodem spadku były obniżki stóp procentowych NBP dokonywane w okresie od listopada 2012 r. do lipca 2013 r. Dodatkowo na wynik wpływ miała także „Ustawa o usługach płatniczych” przedłużająca okres dostosowania stóp procentowych w bankach, do zmian ogłaszanych przez NBP, w szczególności dla kont oszczędnościowych. Czynniki te negatywnie wpłynęły na wynik odsetkowy w I i II kwartale 2013 r. Natomiast w III kwartale wynik odsetkowy znacząco wzrósł (o 11,8 mln zł, czyli o 5% w stosunku do II kwartału), odzwierciedlając tym samym optymalizację kosztów i struktury źródeł finansowania banku.

Wynik netto z tytułu prowizji i opłat po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 201,1 mln zł i był niższy r/r o 24,4 mln zł (czyli o 11%). Główną przyczyną było rozpoczęcie rozliczania w czasie prowizji netto za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, wprowadzone prospektywnie od początku 2013 r., podczas gdy w 2012 r. prowizje te były jednorazowo rozpoznawane jako przychód. Pomijając wpływ korekt z tytułu zmiany zasad rozpoznawania przychodów z prowizji od ubezpieczeń, kwartalne przychody z prowizji i opłat w III kwartale wzrosły dzięki lepszym przychodom z produktów kredytowych (+1,8 mln zł), za prowadzenie rachunków (+4,2 mln zł) oraz z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych (+0,9 mln zł).

Realizacja programu oszczędnościowego od IV kw. 2012 r., w tym m.in. restrukturyzacji kosztów zatrudnienia, znalazła odzwierciedlenie w spadku ogólnych kosztów administracyjnych o 15,6 mln zł (o 2%). Na koniec września zatrudnienie w Banku BGŻ wyniosło 5.531 etatów wobec 5.752 etatów w końcu września 2012 roku (spadek o 4%).

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów w okresie od stycznia do września 2013 roku wyniosły 149,2 mln zł. Było to znacząco mniej, gdyż o 77,4 mln zł (o 34%) niż rok temu dzięki niższym odpisom na portfel detaliczny, a także ze względu na efekt bazy roku poprzedniego. W 2012 roku bank utworzył znaczące rezerwy na pojedyncze zaangażowanie wobec klienta korporacyjnego z sektora budowlanego. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym brutto (wskaźnik NPL) na koniec września 2013 r. wyniósł 7,9%, czyli poniżej średniej rynkowej.

Na koniec września 2013 r., łączna kwota brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła 27 mld 499 mln zł i pozostawała na stabilnym poziomie r/r. W tym okresie kredyty dla klientów indywidualnych zwiększyły się o 7%, za sprawą kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych. Sprzedaż „gotówek” w trzech kwartałach 2013 r. wzrosła o 50% r/r, do rekordowego poziomu 598 mln zł. Kredyty dla rolników wzrosły o 15% rdr, dzięki kredytom obrotowym w rachunku bieżącym i kredytom preferencyjnym, przy dobrej kondycji sektora rolniczego w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Depozyty ogółem zwiększyły się o 118 mln zł rdr (0,5%) do 25 mld 773 mln zł, tj. w tempie dopasowanym do dynamiki wzrostu kredytów.

 

Bank kontynuował pozyskiwanie nowych klientów. Na koniec września 2013 r. łączna liczba klientów wynosiła 1.148,4 tys. i była o 9% wyższa niż rok temu. Wzrost ten był szczególnie zauważalny w sektorze rolno-spożywczym (+12% rdr), detalicznym (+4% rdr) oraz w BGŻOptimie (+76% rdr – z 61,3 tys. we wrześniu 2012 r. do 107,7 tys. obecnie).

Współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec września 2013 roku do 13,1% wskutek zwiększenia funduszy własnych poprzez zaciągnięcie zobowiązania podporządkowanego wobec akcjonariusza strategicznego. W sierpniu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zaliczenie tych środków do funduszy uzupełniających banku.

Na koniec września sieć Banku liczyła 398 oddziałów, 44 centra biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 7 centrów korporacyjnych.

Źródło: Bank BGŻ

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.