Strona główna Wiadomości Nowa subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Deutsche Bank PBC

Nowa subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Deutsche Bank PBC

Nowa subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Deutsche Bank PBC

W oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji

15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII, opartego o koszyk trzech indeksów, umożliwiający ekspozycję na rynek stopy procentowej, rynek akcyjny i metali przemysłowych.

 

Konstrukcja produktu pozwala osiągać potencjalny zysk od początku trwania inwestycji z całej zadeklarowanej kwoty, która zostanie wpłacona przez Klienta w ciągu 10 lat, przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 10 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do30 sierpnia br.


db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII, stworzony we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z dwoma ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi: opcyjnym i depozytowym. Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona 130 proc. wartości nominalnej inwestycji na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów funduszy.

 

Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od początku inwestycji, pomimo że Klient na początku finansuje tylko jej 10 proc. Pozostałe 90 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat okresu ubezpieczenia. Składka pierwsza alokowana jest w funduszu opcyjnym, natomiast wszystkie składki bieżące alokowane są w funduszu depozytowym. W 12 miesiącu trwania ubezpieczenia następuje realokacja, tj. przeniesienie części środków z funduszu depozytowego do funduszu opcyjnego.

 

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII zakłada ekspozycję i wzrosty na trzech segmentach rynku finansowego: rynku akcyjnym (Indeks: HIGH DIVIDEND RC 10 PLN HEDGED ER Index), rynku stopy procentowej (Indeks: HIGH YIELD RC 10 PLN HEDGED ER Index), rynku metali przemysłowych (Indeks: INDUSTRIAL METALS RC 11 PLN HEDGED ER Index).

 

Na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia potencjalny zysk z koszyka indeksów będzie obliczany z wykorzystaniem początkowej i końcowej jego wartości. Początkową wartość koszyka indeksów stanowić będzie najniższa z jego wartości zanotowanych w datach obserwacji ustalonych na początku okresu ubezpieczenia, a końcową wartość koszyka stanowić będzie najwyższa z jego wartości w dwóch datach obserwacji ustalonych na końcu Okres ubezpieczenia.

 

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII, należy sfinansować jednorazowo składkę pierwszą w wysokości co najmniej 2000 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 10 lat należy opłacać składkę miesięczną w wysokości co najmniej 200 zł, przy czym wysokość składki miesięcznej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki pierwszej oraz przy uwzględnieniu wybranej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci. Klient ma możliwość trzykrotnego zawieszenia opłacania składek po 1 roku ubezpieczenia.

 

Ubezpieczony ma możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, wybierając jedną z pięciu dostępnych kwot podwyższenia sumy ubezpieczenia ponad minimalną jej wysokość (100 zł).

 

Opłata za zawarcie i prowadzenie umowy ubezpieczenia, zawierająca także koszt ochrony ubezpieczeniowej z tytułu minimalnej sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, wynosi 3 proc. w skali roku i jest naliczana od wartości nominalnej inwestycji (10-krotność składki pierwszej). W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII”).

 

Subskrypcja produktu potrwa do 30 sierpnia 2013 r.

Parametry produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII:

  • forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Open Life TU Życie S.A.

  • produkt oparty o koszyk 3 indeksów: HIGH DIVIDEND RC 10 PLN HEDGED ER Index, HIGH YIELD RC 10 PLN HEDGED ER Index, INDUSTRIAL METALS RC 11 PLN HEDGED ER Index

  • 100 proc. udziału w zyskach wynikających ze wzrostu koszyka indeksów

  • celem funduszu depozytowego jest ochrona kapitału: 130 proc. wartości nominalnej inwestycji na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów tego funduszu

  • celem funduszu opcyjnego jest osiągnięcie (na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia) wartości aktywów zgodnej z formuła wypłaty z instrumentu pochodnego w którym lokowane są aktywa funduszu oraz powiększanie wartości aktywów tego funduszu

  • składki:

– składka pierwsza (jednorazowa): wielokrotność kwoty 500 PLN, jednak nie mniej niż 2000 PLN
– składka bieżąca (płatna miesięcznie – w ramach składki miesięcznej przez 10 lat): wielokrotność kwoty 50 zł, jednak nie mniej niż 200 zł. Wysokość wartości nominalnej inwestycji uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki pierwszej.

– składka miesięczna: suma składki bieżącej i składki za ryzyko

  • okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): 15 lat

  • okres opłacania składek: 10 proc. inwestycji opłacane jednorazowo + 90 proc. inwestycji opłacane regularnie przez 10 lat.

  • w przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Klientowi wypłacana jest wartość wykupu (zależna od terminu rezygnacji). W przypadku osiągnięcia dochodu wartość wykupu pomniejszana jest o podatek dochodowy od osób fizycznych

  • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłatyświadczeńubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia,zasady obliczania wartości wykupu,ograniczenia odpowiedzialnościOpen LifeTowarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII”.

 

Inwestycja w „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIII” nie jest lokatą bankową.Osiągnięcie celu inwestycyjnego określonego dlafunduszy w produkcie db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VIIInie jest gwarantowane. Szczegóły dotyczące celu inwestycyjnegoFunduszy Open Life TU Życie S.A. zawarte są w Regulaminie tych Funduszy.

 

W przypadku braku finansowania przez Klienta kolejnych składek miesięcznych, wcześniejszej rezygnacji lub dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

 

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na tematopisywanegoproduktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.