Strona główna Wiadomości Grupa Banku Zachodniego WBK po pierwszym kwartale 2015 roku

Grupa Banku Zachodniego WBK po pierwszym kwartale 2015 roku

Grupa Banku Zachodniego WBK po pierwszym kwartale 2015 roku

Po pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk brutto Grupy Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,35 mld zł. Porównując rok do roku zysk netto (skorygowany o jednorazowy zysk z transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva w 1Q 2015, wpływ włączenia Santander Consumer Banku oraz o koszty integracji netto) wzrósł o 20%.


Główne dane finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK po 1 Q 2015:

  • Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,35 mld zł, i po wyłączeniu jednorazowego zysku z transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva wzrósł o 45,6% r/r;

  • Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,036 mld zł i po wyłączeniu jednorazowego zysku wzrósł o 36,3% r/r;

  • Porównując rok do roku zysk netto (skorygowany o jednorazowy zysk z transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva w 1Q 2015, wpływ włączenia Santander Consumer Banku oraz o koszty integracji netto) wzrósł o 20%.

  • Dochody ogółem wyniosły 2,4 mld zł i wzrosły o 64,5% r/r. Po wyeliminowaniu jednorazowego zysku na udziałach w podmiotach powiązanych w wysokości 523 mln zł dochody ogółem wzrosły o 28,3% r/r.

  • Koszty ogółem wyniosły 829,1 mln zł i były wyższe o 16,9% r/r.

  • Wskaźnik efektywności kosztowej (C/I) po wyłączeniu transakcji jednorazowej na poziomie 44,8%, a po dodatkowej korekcie o koszty integracji – 44,2%

  • Wskaźnik ROE wyniósł 16,3%, a 14,1% po wyłączeniu skutków transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva

  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,81% (wg. metodologii kalkulacji określonej w pakiecie CRD IV/CRR)

W I kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK przeprowadziła częściową sprzedaż pakietu akcji w spółkach BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ (17% udziału w każdej) w ilości powodującej utratę kontroli na rzecz Aviva Ltd. i przeklasyfikowanie spółek z zależnych na stowarzyszone. W efekcie tej transakcji powstał zysk na udziałach w podmiotach powiązanych w kwocie 523 mln zł, na który składa się wynik na transakcji zbycia udziałów w obu towarzystwach ubezpieczeniowych (234,4 mln zł) oraz skutek korekt wynikających z utraty kontroli (288,6 mln zł).

 

W I kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk brutto w wysokości 1, 35 mld zł. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,036 mld zł. Porównując rok do roku zysk netto (skorygowany o jednorazowy zysk z transakcji sprzedaży spółek BZ WBK-Aviva w 1Q 2015, wpływ włączenia Santander Consumer Banku oraz o koszty integracji netto) wzrósł o 20%.

 

Dochody ogółem Grupy wyniosły 2,4 mld zł, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych były wyższe o 28,3%.

 

Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 1,05 mld zł i zwiększył się o 21% r/r., marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,59%. Wynik z tytułu prowizji za I kwartał 2015 r. wyniósł 459,2 mln zł i był wyższy o 3,9% r/r.

Całkowite koszty Grupy osiągnęły poziom 829,1 mln zł i były wyższe o 16,9% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji (12,1 mln zł za I kwartał 2015 r. i 48,4 mln zł w okresie porównywalnym), kosztów operacyjnych Grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUnŻ, a także wpływu na amortyzację nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych i utraty kontroli nad nimi (21,1 mln zł w I kwartale 2014 r. wobec 6,2 mln zł w I kwartale 2015 r.), porównywalne koszty ogółem wzrosły o 5,6% r/r.

 

Przy znacznie szybszym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów Grupy (z pominięciem jednorazowego zysku w wysokości 523 mln zł) w porównaniu z kosztami (odpowiednio o 28,3% r/r i 16,9% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej Grupy zmniejszył się do poziomu 44,8% w I kwartale 2015 r. Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 44,2% wobec 45,8% w okresie porównywalnym.

 

Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 26,2% do 93,3 mld zł. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 15,4% do wartości 92,5 mld zł.

 

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK

 

W pierwszym kwartale 2015 r. otwarto 65,5 tys. kont osobistych w tym 52,5 tys. Kont Godnych Polecenia, na koniec I kwartału bank prowadził 2,885 mln kont osobistych. W efekcie synergii wynikających z włączenia DM BZWBK w struktury banku 3-krotnie zwiększono sprzedaż nowych rachunków brokerskich. Bank prowadził także promocję „Konto dla Inwestora” oraz szeroką ofertę doradztwa inwestycyjnego dla Klientów VIP.

 

Klientom indywidualnym zaoferowano Lokaty Bonusowe wspierające cross-sell, promocyjne Konto Oszczędnościowe ala Lokata, 35 nowych lokat strukturyzowanych oraz oferty funduszy inwestycyjnych.

 

Na koniec I kwartału 2015 roku bank miał w portfelu 892 tys. kart przedpłaconych, 707,7 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. Sprzedaż kart kredytowych wzrosła o ponad 26% w stosunku do poprzedniego roku.

 

Pierwszy kwartał 2015 r. był kolejnym z pozytywną dynamiką sprzedaży kredytów gotówkowych w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Działania sprzedażowe wspierane były w lutym i marcu br. kampanią marketingową. Szczególnie rosła sprzedaż kredytów gotówkowych w zdalnych kanałach dystrybucji.

 

W I kwartale br. wartość nowych, wypłaconych kredytów hipotecznych wyniosła 862,8 mln zł i wzrosła o 46,5% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Portfel kredytów hipotecznych wyniósł 28,7 mld zł na 31.03.2015 (przyrost o 7,6% r/r), a liczba czynnych umów wyniosła 169 538.

 

Warto podkreślić, że Bank Zachodni WBK wyróżnia pozytywny trend sprzedażowy na tle konkurentów – udział banku w rynku nowo udzielonych kredytów wzrósł do 9,5% po I kwartale br. w porównaniu z 7,7% w 2014 roku. W marcu br. bank odnotował rekordowy wynik w sprzedaży: 470 mln pozytywnych decyzji ostatecznych, które korzystnie przełożą się na wypłaty w II kwartale. Bardzo dużą popularnością cieszy się oferta kredytu Mieszkanie dla Młodych – szacunkowy udział banku w tym segmencie w omawianym okresie wyniósł 21%. Bank notuje także wysoką dynamikę sprzedaży w kanale pośredników sieciowych – wzrost o 144% r/r.

 

Od 26.02.2015 bank oferuje nową, innowacyjną usługę dla kredytów hipotecznych – „Kredyt nie droższy niż”, wprowadzającą na okres od 1 do 5 lat wartość maksymalną stawki WIBOR 3M i w efekcie oprocentowania. Bank, jako odpowiedzialny uczestnik rynku wprowadził udogodnienia dla spłacających kredyty mieszkaniowe w CHF m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty o 10% lub 20% na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF do 2%.

 

Na koniec I kwartału 2015 roku z bankowości mobilnej korzystało ponad 534 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 90% r/r). Wykonali oni łącznie 1,2 mln transakcji w I kwartale. Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma obecnie ponad 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych w I kwartale 2015 sprzedanych zostało ponad 26 tys. szt. produktów kredytowych.

W I kwartale 2015 roku Bank Zachodni WBK w bankowości mobilnej i internetowej udostępnił system płatności mobilnych BLIK oraz usługę „Szybki podgląd”, opcja w BZWBK24 mobile, która umożliwia sprawdzenie salda i ostatniej transakcji przed zalogowaniem się do aplikacji mobilnej.

Ponadto Bank Zachodni WBK dostał wyróżnienie w kategorii „bankowość elektroniczna i e-finanse” w konkursie Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2014, a aplikacja mobilna BZWBK24 mobile zajęła 1. miejsce i tytuł „Najlepsza bankowość mobilna” przyznane przez portal Money.pl.

 

W I kwartale 2015 r. Bank usprawnił proces kredytowy dla MSP, podwyższając do 300 tys. zł maksymalną wartość kredytu udzielanego w procedurze uproszczonej. Poza tym wprowadzono nową usługę – „Oprocentowanie nie wyższe niż” – umożliwiająca klientom zabezpieczenie się przed wzrostem stóp procentowych za pomocą wbudowanej opcji cap. Rozwiązania te przyczyniły się do osiągnięcia rekordowej sprzedaży kredytów dla MSP w I kwartale 2015 r.

Od początku roku do uczelni uczestniczących w programie Santander Universidades dołączyły dwie szkoły wyższe, uruchomionych zostało 8 projektów naukowych i 4 uczelniom przyznane zostały środki na stypendia dla ponadprzeciętnych studentów.

 

Pod auspicjami BZ WBK i SU uruchomiony został także największy w Polsce Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, zlokalizowany w 36 oddziale we Wrocławiu.

 

Na koniec roku Bank Zachodni WBK miał sieć liczącą 900 placówek, w tym 116 placówek partnerskich oraz 1362 bankomatów i 280 wpłatomatów. Dodatkowo 5 urządzeń łączyło funkcjonalność bankomatu i wpłatomatu.

 

Bankowość korporacyjna Banku Zachodniego WBK


Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej konsekwentnie realizuje projekty zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest osiągniecie pozycji banku pierwszego wyboru dla klientów biznesowych i korporacyjnych.

 

W I kwartale portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 4%. Największymi wartościowo transakcjami były kredyty dla podmiotu z sektora medycznego oraz z sektora chemicznego. Był to również kwartał wysokiej aktywności akwizycyjnej, dzięki czemu bankowość korporacyjna utrzymuje wzrost udziału w rynku i wzrost dochodów z cross-sell. Taki kierunek działań będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach 2015 roku.

 

W efekcie poszerzenia oferty produktów bankowości transakcyjnej wartość depozytów w Pionie wzrosła o 5%. Uwzględniając postępującą konsolidację sektora publicznego i włączenie jego obsługi do BGK, osiągnięty wzrost jest nawet wyższy i wynosi 12 proc. W produktach leasingowych dla segmentu korporacyjnego Bank również odnotował bardzo dobre wyniki – wartość sprzedaży leasingu osiągnęła poziom 184 mln zł (wzrost o 30 proc. r/r). Dobre trendy widać również w faktoringu – w I kwartale sprzedaż usług faktoringowych osiągnęła wartość 390 mln zł, oraz w segmencie produktów skarbowych.

 

Dobre wyniki biznesowe są między innymi konsekwencją stałej dbałości o relacje i komunikację z klientami. Na początku roku Bank wprowadził nowe narzędzia komunikacji, które pozwalają na otrzymywanie regularnych informacji zwrotnych od klientów biznesowych i korporacyjnych oraz na stałe doskonalenie obsługi klientów w zakresie jakości oferowanych usług, produktów i procesów.

 

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, wykorzystuje unikalne możliwości wynikające z przynależności do Grupy Santander, w szczególności w obszarze handlu zagranicznego, poprzez wsparcie importerów i eksporterów ich międzynarodowej ekspansji. W I kw. 2015 r. Bank Zachodni WBK był m.in. partnerem branżowych targów Fruit Logistics w Berlinie oraz misji Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Turcji, jak również rozwijał funkcjonalności dla polskich eksporterów i importerów dostępne na portalu SantanderTrade.com.

 

Global Banking & Markets w Banku Zachodnim WBK


W pionie Global Banking & Markets w I kwartale 2015 r. Bank Zachodni WBK sfinalizował pierwsze transakcje zabezpieczenia stopy procentowej z jedną z wiodących polskich grup energetycznych. Znaczącym sukcesem banku w tym okresie był wybór BZ WBK przez Ministerstwo Finansów na jednego z organizatorów emisji 12-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro. Transakcją ukazującą potencjał pionu GBM był udział naszego banku w refinansowaniu zadłużenia polskich spółek należących do jednej z największych grup energetycznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. W transakcji tej BZ WBK pełni też funkcje agenta finansowania i agenta ds. zabezpieczeń. Ponadto, w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku BZ WBK uczestniczył w finansowaniu średnioterminowym dla wiodącej spółki z sektora leasingowego.

 

W marcu DM BZ WBK otworzył rekordową liczbę rachunków maklerskich, ruszyła też promocja „Konto dla Inwestora”.

 

Obroty na rynku akcji na średnim poziomie 7% uplasowały DM na 3. miejscu w klasyfikacji GPW na koniec pierwszego kwartału br. DM BZ WBK realizuje strategie aktywnej działalności na rynkach zagranicznych również poprzez rozszerzenie oferty dla klientów instytucjonalnych o platformę do handlu derywatami na rynkach globalnych. Za trzy pierwsze miesiące 2015 roku portfel wzorcowy akcji polskich w doradztwie inwestycyjnym osiągnął wynik na poziomie 12,1%, czyli znaczniej powyżej wzrostu wartości WIG-u, który zyskał 5,2%, a portfel akcyjny światowy z udziałem akcji zagranicznych osiągnął w tym okresie stopę zwrotu na poziomie 18,8%.

W pierwszym kwartale DM BZWBK zrealizował transakcję sprzedaży 60% akcji spółki Prime Car Management w formie przyspieszonej budowy księgi popytu (wartość transakcji 300 mln PLN), DM BZWBK był jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzącym księgę popytu. DM BZWBK jest w trakcie realizacji IPO spółki Uniwheels AG. Rozpoczął również realizacje IPO spółki Etos S.A., gdzie pełni rolę globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego.

 

Dom Maklerski aktywnie edukuje inwestorów m.in. uczestnicząc w programie Akcjonariat Obywatelski, konkursie Futures Masters, a także organizując własne szkolenia np. z cyklu „Metody Fibonacciego w inwestycjach” prowadzone przez Pawła Danielewicza – analityka DM BZ WBK a zarazem autora nowej książki „Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie”.

Usługi maklerskie są dostępne u doradców w oddziałach banku.

Źródło: BZ WBK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.