Działalność Grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2016 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 3 pierwszych kwartałach 2016 r. wyniósł 569,8 mln zł co oznacza 15,5% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Tak wysoka dynamika wzrostu wynikała głównie z jednorazowego dochodu 283 mln zł z transakcji Visa Europe w drugim kwartale br., który z nadwyżką zrównoważył negatywny wpływ podatku bankowego. Zysk netto w 3 kwartale wyniósł 138,8 mln zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 37 000 osiągając 1 451 000.

 

Komentując działalność banku Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium powiedział:

Po 3 kwartałach 2016 r. osiągnęliśmy bardzo dobry wynik finansowy netto w wysokości 570 mln zł, o 15,5% wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. Zwiększyły się dochody z działalności podstawowej, w szczególności wynik odsetkowy, przy umiarkowanym wzroście kosztów i obniżeniu utworzonych rezerw – na co pozwoliła solidna jakość aktywów. Konsekwentnie realizujemy strategię na lata 2015-17: dynamicznie rośnie liczba aktywnych klientów detalicznych – na koniec września br. była bliska 1,5 miliona, a flagowy produkt – Konto 360°, posiada już ponad pół miliona osób. Zauważalnie rośnie także popularność cyfrowych rozwiązań, czego wyrazem jest prawie 50% wzrost liczby użytkowników aplikacji mobilnej i 14% wzrost liczby klientów bankowości elektronicznej odnotowany w ciągu 12 miesięcy. Stale wzbogacamy naszą ofertę i projektujemy innowacyjne rozwiązania; po wdrożeniu w ostatnich miesiącach m.in. technologii rozszerzonej rzeczywistości i możliwości potwierdzenia transakcji odciskiem palca 3D Secure, opracowaliśmy autorską technikę skanowania danych, którą w najbliższym czasie bank zaoferuje klientom przy zakupie ubezpieczeń.

 

Najważniejsze informacje finansowe po 3 kwartałach 2016 r.:

Przychody z działalności podstawowej, definiowane jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnęły kwotę 1 573,5 mln zł za 1-3 kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskazuje to na wzrost dochodów z kluczowych segmentów działalności prowadzonej przez bank. W ujęciu kwartalnym można dostrzec kontynuację wzrostu przychodów z działalności podstawowej: o 2,3% w stosunku do 2 kw. 2016 r. Wynik z tytułu odsetek netto za 1-3 kw. 2016 r. wyniósł 1 149,1 mln zł, co oznacza wzrost o 8,7% w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. Wynik z tytułu prowizji netto w okresie 1-3 kw. 2016 r. wyniósł 424,3 mln zł, co oznacza spadek o 6,9% w skali roku w wyniku słabszych prowizji z operacji na rynkach kapitałowych, a także niższych prowizji ubezpieczeniowych. Koszty ogółem za 1-3 kw. 2016 r. wyniosły 830,6 mln zł, co oznacza niewielki wzrost o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. W ujęciu kwartalnym koszty za 3 kw. 2016 r. spadły o 1,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łączne rezerwy na utratę wartości kredytów netto utworzone przez Grupę w okresie 1-3 kw. 2016 r. wyniosły 159,5 mln zł i były niższe o 18,6% niż rezerwy utworzone w roku poprzednim. Zysk netto za analizowany okres wyniósł 569,8 mln zł i był wyższy o 15,5% w ujęciu rocznym.

 

Płynność, jakość aktywów i wypłacalność

Szybszy wzrost depozytów niż kredytów w ostatnich kwartałach spowodował znaczną poprawę wskaźnika kredyty/depozyty dla Grupy z poziomu 89,7% we wrześniu 2015 r. do poziomu 84,9% we wrześniu 2016 r.

 

Grupa Banku Millennium znajduje się wśród Polskich banków o najwyższej jakości aktywów. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4,6% – zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 r.

 

Pozycja kapitałowa Grupy pozostaje bardzo solidna. Kapitał własny w ujęciu skonsolidowanym wzrósł o 11,5% w skali roku do poziomu 6 852 mln zł. W konsekwencji, wszystkie wskaźniki kapitałowe silnie wzrosły w okresie ostatniego roku do bardzo solidnych poziomów: skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR do 18%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 do poziomu 17,8%.

 

 

Podsumowanie aktywności biznesowej Grupy w 3 kwartale 2016 r.

 

Bankowość detaliczna: wzrost w niemal wszystkich obszarach działalności

Liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła 1 451 tysięcy na koniec trzeciego kwartału 2016 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ich liczba wzrosła o 107 tysięcy, co oznacza założoną w strategii 2015-2017 realizację planu pozyskiwania nowych klientów. Dynamiczny wzrost liczby klientów to przede wszystkim zasługa oferty Konta 360° – które od momentu wprowadzenia w maju 2014 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród młodego pokolenia. Już co piąty rachunek jest otwierany przez osoby poniżej 26 roku życia. Liczba prowadzonych przez bank Kont 360° przekroczyła w lipcu br. symboliczne pół miliona, na koniec września wzrosła do 564 tys.

 

W trzecim kwartale saldo depozytów wrosło o niemal 700 mln zł depozytów, osiągając wartość 38 227 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z 3 kwartałem 2015 r. Wartość środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych wzrosła o 32% r/r, stanowiły one 55% wszystkich depozytów klientów segmentu detalicznego.

Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych po 3 kwartałach 2016 r. wyniosła 1 779 mln zł, malejąc w ujęciu rocznym o 7,7%. Jednocześnie znacząco wzrosła sprzedaż kredytów hipotecznych – o 44% w ciągu 12 miesięcy (do 691 mln zł). Kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 33 610 mln zł utrzymując poziom osiągnięty w analogicznym okresie 2015 r. (33 441 mln zł).

 

Bankowość elektroniczna, nowości w aplikacji mobilnej

Na koniec września 2016 r. liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej przekroczyła 940 tys., czyli była o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r. Liczba użytkowników bankowości mobilnej na koniec września 2016 wyniosła 521 tys. (co oznacza 46% wzrost r/r). W samym 3 kwartale liczba ta wzrosła o 47 tys.

W trzecim kwartale br. trwały intensywne prace nad optymalizacją procesów sprzedażowych online, np. pożyczki gotówkowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zostały wprowadzone limity na transakcje kartą w Internecie, które użytkownicy mogą dostosować do swoich potrzeb.

 

Po wdrożeniu w ostatnim czasie technologii rozszerzonej rzeczywistości i możliwości potwierdzenia transakcji odciskiem palca 3D Secure, Bank Milllennium opracował unikatową technikę skanowania kodu graficznego Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dzięki temu, już wkrótce bank zaoferuje pierwsze w Polsce ubezpieczenie komunikacyjne oferowane w pełni online – zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w systemie transakcyjnym Millenet. Proces zakupu jest autorski i innowacyjny. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, zakup ubezpieczenia będzie intuicyjny i szybki. Innowacyjne rozwiązanie umożliwi klientom Banku Millennium zakup pakietu OC/AC oraz Assistance, NNW i ubezpieczenia szyb. Zgodnie z omnikanałową strategią banku klient będzie mógł rozpocząć zakup w aplikacji mobilnej, a dokończyć w systemie transakcyjnym Millenet lub odwrotnie.

 

Obsługa klientów – omnikanałowość

Bank Millennium mając na uwadze potrzeby swoich klientów oraz najnowsze trendy, z powodzeniem wykorzystuje omnikanałowość w komunikacji z klientami obejmującą placówki, call center, bankowość internetową i mobilną. Warto podkreślić wzrost udziału cyfrowych kanałów sprzedaży, produktów i usług banku – w 3 kwartale br. 23% pożyczek gotówkowych i 40% nowych limitów i podwyższeń w koncie zostało udzielonych przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Online realizowanych jest już 99% przelewów, zdalnie zakładanych jest już 90% lokat terminowych.

 

Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. liczba oddziałów banku wyniosła 381 (394 w 2 kwartale br.). Zgodnie ze strategią, bank nieustannie modernizuje, poprawia funkcjonalność i zwiększa efektywność placówek. Nowoczesna architektoniczna aranżacja, wzmocnienie roli doradczej zespołu obsługi, uatrakcyjnienie strefy klienta, wprowadzenie nowoczesnych nośników informacyjnych to główne atuty nowych oddziałów. Nowe centra obsługi otwarto w galeriach handlowych, często odwiedzanych przez klientów (C.H. Manufaktura w Łodzi, C.H. Matarnia w Gdańsku). W najbliższych miesiącach bank planuje otwarcie nowoczesnych placówek w Katowicach, Warszawie i w kolejnych polskich miastach.

 

 

Bankowość dla przedsiębiorstw: dobre wyniki finansowe i sprzedażowe

Trzeci kwartał 2016 r. w bankowości przedsiębiorstw zaowocował zarówno dobrymi wynikami finansowymi, jak i rozbudową relacji z klientami opartą o rozliczanie transakcji i wymianę walutową.

 

Na koniec września 2016 r. kredyty dla przedsiębiorstw włącznie z leasingiem wyniosły 14 174 mln zł brutto, utrzymując poziom z analogicznego okresu ub.r. Wartość środków oddanych w leasing w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. wyniosła 2,35 mld zł, co oznacza 18% wzrost w stosunku do września 2015 r. oraz 28% wzrost pod względem liczby podpisanych umów. Portfel leasingowy wzrósł o 629 mln zł (14,4%) r/r osiągając poziom 5 mld zł.

 

W faktoringu obroty po 3 kwartałach 2016 r. osiągnęły rekordowy poziom 10 886 mln zł, czyli o ponad 13% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a saldo wypłaconych zaliczek wyniosło 1 815 mld zł. Bank Millennium utrzymuje tym samym 4 miejsce wśród polskich faktorów z blisko 10% udziałem w rynku.

W segmencie korporacyjnym wzrosła także liczba transakcji krajowych (o 13% r/r) oraz wartość transakcji wymiany walutowej (o 33% r/r) osiągając do końca września 2016 r. poziom 19,8 mld zł. Depozyty Przedsiębiorstw wyniosły 16 071 mln zł, co oznacza ich 12% spadek w ujęciu rocznym. Wynika on z dostosowania do potrzeb płynnościowych i realizacji założonej polityki cenowej. Jednocześnie odnotowano wzrost sald na rachunkach bieżących.

 

Klienci Banku Millennium aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W trzecim kwartale 2016 r. wśród kredytów ze wsparciem UE, największym zainteresowaniem cieszył się „kredyt na innowacje technologiczne”, który umożliwia przedsiębiorcom sfinansowanie innowacyjnej inwestycji kredytem. Kredyt ten zostanie częściowo spłacony bezzwrotną dotacją w postaci premii technologicznej z BGK. W drugim już naborze wniosków o dofinansowanie, prowadzonym od lipca do października br., Bank Millennium wydawał klientom promesy kredytu na innowacje technologiczne. Rozstrzygnięcie II naboru wniosków o dotację zaplanowane jest na styczeń 2017.

 

W pierwszym naborze, rozstrzygniętym pod koniec czerwca 2016 r., ponad połowie firm, które wnioskowały o kredyt na innowacje technologiczne w Banku Millennium, zostały przyznane dotacje BGK.

 

Bankowość elektroniczna dla przedsiębiorstw

 W 3 kwartale br. Bank Millennium wprowadził kolejne udogodnienia dla swoich klientów – moduł „Dokumenty przez Millenet” mający na celu usprawnienie współpracy między bankiem, a klientem korporacyjnym. Możliwość przekazywania do banku dokumentacji w wersji elektronicznej jest kluczowa dla płynności procesu kredytowego, pozwala istotnie skrócić czas udostępnienia środków, a wykorzystanie systemu bankowości elektronicznej pozwala oferować poziom bezpieczeństwa oraz łatwość obsługi zgodne z najwyższymi rynkowymi standardami. Od momentu startu usługi, 1 lipca br. niemal połowa klientów korporacyjnych korzystających z finansowania aktywowała dostęp do nowej funkcji, a co trzeci z nich aktywnie korzysta z możliwości przekazywania dokumentów przez Millenet.

 

Jakość potwierdzona w rankingu Newsweeka

 Bank Millennium jako jedyny został wyróżniony we wszystkich kategoriach rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2016” – zajął drugie miejsce w kategoriach: bankowość hipoteczna i internetowa oraz trzecie miejsce za bankowość tradycyjną i mobilną.

Podobnie jak w poprzednich latach banki oceniane były metodą „tajemniczego klienta” przez audytorów firmy badawczej, którzy przez trzy miesiące testowali i oceniali jakość obsługi oraz ofertę banków w Polsce.

 

Skrócony rachunek zysków i strat (mln zł)

 

1-3Q 2016

1-3Q 2015

Zmiana

2016/2015

Wynik z tytułu odsetek

1 149,1

1 056,9

8,7%

Wynik z tytułu prowizji

424,3

455,7

-6,9%

Przychody z działalności podstawowej

1 573,5

1 512,7

4,0%

Pozostałe przychody pozaodsetkowe

317,5

117,2

170,8%

Przychody operacyjne ogółem

1 890,9

1 629,9

16,0%

Koszty osobowe

(417,2)

(411,1)

1,5%

Pozostałe koszty administracyjne

(413,4)

(400,6)

3,2%

Razem koszty operacyjne

(830,6)

(811,7)

2,3%

Odpisy na utratę wartości

(159,5) 

(196,0) 

-18,6%

Specjalny podatek bankowy

(127,9) 

0,0

Wynik przed opodatkowaniem

772,8

620,8

24,5%

Podatek dochodowy

(203,1) 

(127,4) 

59,5%

Zysk netto

569,8

493,5

15,5%

Źródło: Bank Millennium

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.