Dobre wyniki i stabilna sytuacja Banku BPS w 2015 roku i pierwszej połowie 2016 roku

28 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A., na którym podsumowano wyniki za 2015 rok. W Zgromadzeniu wzięło udział 85,5% akcjonariatu. Rozpatrzono sprawozdanie zarządu, bilans i wyniki finansowe wraz z opinią audytora, którym był E&Y. Oceniono je pozytywnie i w głosowaniach Akcjonariusze udzielili wysokiego poparcia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku.

 

Program naprawczy


Miniony 2015 rok był pierwszym rokiem realizacji Programu postępowania naprawczego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który zakłada przywrócenie wypłacalności, zabezpieczenie płynności, poprawę jakości portfela kredytowego, a także osiąganie wyników finansowych, satysfakcjonujących jego Akcjonariuszy, w szczególności banki spółdzielcze. Bank BPS S.A. realizuje założenia przyjęte w zatwierdzonym przez KNF programie naprawczym i systematycznie poprawia swoją sytuację finansową, kapitałową i płynnościową. Program działań restrukturyzacyjnych został zrealizowany w głównych obszarach funkcjonowania Banku,
co przyczyniło się przede wszystkim do poprawy standardów zarządzania ryzykiem, wzrostu efektywności działania, optymalizacji struktury bilansu oraz zwiększenia siły kapitałowej. W efekcie Bank wygenerował zysk za 2015 rok, jak również poprawił wszystkie wskaźniki obrazujące sprawność jego działania.

 

Dzięki rozsądnemu podejściu i zaangażowaniu głównych właścicieli, tj. zrzeszonych banków spółdzielczych, nastąpiło wzmocnienie kapitałowe Banku w postaci objętych przez nich akcji
i obligacji podporządkowanych na łącznym poziomie ok. 300 mln zł. Wpłynęło to na poprawę stabilności finansowej Banku oraz zapewniło pełną zdolność do realizacji podstawowej
i najważniejszej funkcji pełnionej przez Bank, a mianowicie kompleksowej obsługi zrzeszonych banków spółdzielczych i wspieraniu budowy ich konkurencyjności na rynku usług finansowych.

Zarówno Zarząd Banku, jak i jego pracownicy dokładają wszelkich starań, aby również w roku bieżącym skutecznie realizować cele programu naprawczego w tym m.in. w zakresie poprawy adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem kredytowym, zwiększenia efektywności procesów sprzedażowych i restrukturyzacyjno-windykacyjnych oraz utrzymania dyscypliny kosztowej. Działania te stanowią podstawę do poprawy kondycji finansowej Banku BPS w kolejnych okresach jego funkcjonowania. Udział Banku w przychodach z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. spowodował, że wynik finansowy netto Banku za I półrocze br. ukształtował sięna poziomie 94,4 mln zł, podczas gdy przed rokiem wynosił on jeszcze minus 21,3 mln zł.

 

W okresie dotychczasowej realizacji programu Bank poprawił adekwatność kapitałową, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ekonomiczne swojego działania. Wg wstępnych danych łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca br. wyniósł 10,5%, podczas gdy na koniec 2014 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 7,7%. Poprawa adekwatności kapitałowej nastąpiła dzięki akcjonariuszom – bankom spółdzielczym, które objęły instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Bank.

 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do programu postępowania naprawczego, Bank prowadzi efektywne działania w zakresie ograniczania wydatków. Trwa proces restrukturyzacji sieci sprzedaży. Podjęto wielokierunkowe działania mające na celu obniżenie poziomu kosztów
w obszarze wynagrodzeń oraz kosztów eksploatacyjnych. Pomimo znaczącego zwiększenia
w ubiegłym roku obowiązkowych opłat na rzecz instytucji nadzorczych, ogólne koszty administracyjne ukształtowały się na poziomie zbliżonym do odnotowanych w 2014 r., podczas gdy w sektorze nastąpił ich wzrost o ok. 12%. Bez uwzględnienia obowiązkowych opłat na rzecz KNF, BFG, Systemu Ochrony oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, koszty funkcjonowania Banku zostały ograniczone o 13,8 mln zł, tj. o 6,4%. Świadczy to o skutecznym przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych, mających na celu ograniczanie wydatków w Banku.

 

System Ochrony Zrzeszenia


System Ochrony Zrzeszenia BPS to umowa, którą zawarły między sobą banki spółdzielcze i bank zrzeszający, gwarantując sobie wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Jej fundamentem jest prewencja – wczesne rozpoznawanie problemów i wprowadzanie działań naprawczych oraz bieżące monitorowanie sytuacji poszczególnych banków i audyt prowadzony według wystandaryzowanych metod. Poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji Banku BPS S.A. i banków spółdzielczych – uczestników systemu oraz zaplanowane w jego ramach działania prewencyjne – zapewnione jest wsparcie jego uczestników w sytuacjach nadzwyczajnych. Przede wszystkim jednak System pozwala zapobiegać narastaniu zjawisk mogących do takich sytuacji doprowadzić.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. do Systemu Ochrony przystąpiło 241 banków spółdzielczych spośród 357 zrzeszonych w Banku BPS S.A oraz Bank BPS S.A., czyli łącznie 242 podmioty.
W 2016 roku kolejne banki przystępują do Systemu. Na dzień 30 czerwca 2016 System obejmuje 260 podmiotów.

 

We wszystkich podmiotach, przed ich przystąpieniem do Systemu Ochrony wykonywane były przez biegłych rewidentów audyty otwarcia jako rozszerzenie badania rocznego sprawozdań finansowych za 2015 rok. Obejmowały one w szczególności badanie jakości aktywów, czyli portfela kredytowego, a w niektórych przypadkach także dłużnych papierów wartościowych znajdujących się w portfelach banków spółdzielczych. Audyt taki przeszedł też Bank BPS S.A., największy uczestnik Systemu Ochrony.

 

Funkcjonowanie Systemu Ochrony tworzy przesłanki dla stabilnego rozwoju banków w nim uczestniczących. Wzmacnia stabilność Grupy BPS oraz poprawia bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną banków spółdzielczych uczestniczących w systemie. Łączne spełnienie norm płynności, zerowa waga ryzyka dla wzajemnych zobowiązań i inne udogodnienia pozwalają
im na zmniejszenie kosztów i wzrost stanów środków płynnych, co bezpośrednio wpływa
na zwiększenie ich zdolności kredytowych. W miejsce rozdrobnionego zbioru powstała grupa bankowa o aktywach plasujących ją na szóstym miejscu wśród największych podmiotów bankowych w Polsce

 

Produkty i klienci


W 2015 r. Bank BPS S.A. zaoferował swoim klientom atrakcyjne produkty, takie jak kredyt technologiczny, kompleksową obsługę dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, rachunki dla klientów biznesowych. Racjonalna polityka cenowa w zakresie kredytów hipotecznych umożliwiła osiągnięcie bardzo dobrych wyników sprzedażowych i uplasowała ten produkt Banku BPS S.A.
w czołówce rankingów kredytów hipotecznych.

 

Udział Banku w realizacji programów publicznych


Bank BPS S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze uczestniczą w realizacji programów publicznych, a w tym Programu Rodzina 500 plus, Rodzina na Swoim, MdM, kredytów klęskowych, a także prowadzą dystrybucję środków unijnych przeznaczonych na współfinansowanie programów regionalnych.

 

Podsumowując 2015 rok, podkreślenia wymaga, że wszystkie prowadzone przez Bank, a także zewnętrzne agencje ratingowe analizy wskazują, że w porównaniu do dwóch lat poprzednich
na koniec 2015 roku nastąpiła znacząca poprawa jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Bankowość spółdzielcza jest w sposób szczególny związana z lokalną społecznością. Jest blisko jej spraw i problemów. Jest ważnym instrumentem realizacji polityki gospodarczej i społecznej rządu
na szczeblu podstawowym i wśród przedsiębiorców działających w gminach i powiatach. Dysponuje potrzebną ku temu wiedzą i doświadczeniem oraz włada także niemałym, całkowicie polskim kapitałem. Misją Banku BPS S.A. jest udzielanie wszechstronnej pomocy bankom zrzeszonym w realizacji ich społecznych zadań.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.