Strona główna Wiadomości Raiffeisen Bank zamierza zadebiutować na GPW

Raiffeisen Bank zamierza zadebiutować na GPW

Raiffeisen Bank zamierza zadebiutować na GPW

Raiffeisen Bank Polska SA, uniwersalny bank prowadzący działalność w Polsce, koncentrujący się na środku rynku, obejmującym segment małych i średnich przedsiębiorstw, a także klientów mikro i indywidualnych, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia przez akcjonariusza banku oferty publicznej akcji banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Oferta

Planowana pierwsza oferta publiczna („Oferta„) będzie obejmować 33.850.251 istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI„), podmiot bezpośrednio kontrolujący Bank, reprezentujących 15% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

 

Oczekuje się, że Oferta będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski), którzy nie są oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz, tzw. „U.S. persons”, na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz do „kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych” (ang. „Qualified Institutional Buyers„) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (którzy to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni będą jednocześnie „kwalifikowanymi kupującymi” (ang. „Qualfied Purchasers„) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie art. 2(a)(51) Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended).

 

Rozpoczęcie Oferty jest planowane przed końcem czerwca 2017 r. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.

 

Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. pełnią rolę Globalnych Koordynatorów, a Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. pełni rolę Oferującego.

 

Po intensywnych przygotowaniach i w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez naszego właściciela przystępujemy do decydującej fazy oferty publicznej akcji Raiffeisen Bank Polska. Chcemy zaprezentować potencjalnym inwestorom wszystkie atuty Banku, który ma długą, ponad 25-letnią historię na polskim rynku, a jednocześnie dynamicznie odpowiada na zmiany w biznesowym, społecznym i technologicznym otoczeniu. Oczekujemy, że wdrażany obecnie program optymalizacji przyniesie w ciągu dwóch lat znaczące obniżenie bazy kosztowej oraz w konsekwencji wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 55% począwszy od 2019 roku. Planujemy również, że w najbliższych dwóch latach wartość nakładów na projekty związane z cyfryzacją i automatyzacją przekroczy 100 mln zł. Uważamy, że zastosowanie nowych technologii pomoże poprawić efektywność kosztową, a to przełoży się na poprawę rentowności. Raiffeisen Bank Polska od lat specjalizuje się w obsłudze tzw. środka rynku, czyli mikro, małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Z powodzeniem działa jednak również na rynku bankowości dużych przedsiębiorstw oraz w segmencie klientów zamożnych. We wszystkich segmentach stawiamy na model działania oparty o bliskie relacje z klientem z wykorzystaniem różnorodnych kanałów kontaktu. Takie podejście w połączeniu z obecną transformacją, zwłaszcza w bankowości detalicznej, ma zapewnić Bankowi mocną pozycję na konkurencyjnym polskim rynku” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

O Grupie


Grupa jest jedną z dziesięciu największych uniwersalnych bankowych grup kapitałowych w Polsce. Główny obszar działalności Grupy to środek rynku, obejmujący segment małych i średnich przedsiębiorstw, a także klientów mikro i indywidualnych. Grupa odpowiada również na potrzeby dużych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Bank był dziesiątym co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, kredytów oraz depozytów (zgodnie z szacunkami Grupy dokonanymi na podstawie powszechnie dostępnych sprawozdań finansowych banków za rok obrotowy 2016). Jednocześnie, według danych Polskiego Związku Faktorów, na koniec I kwartału 2017 r. Grupa zajmowała trzecią pozycję na polskim rynku w zakresie działalności faktoringowej. Grupa prowadzi działalność i generuje przychody wyłącznie na terenie Polski.

 

Grupa działa na polskim rynku bankowym od 1991 r. Grupa rozpoczynała działalność jako niszowy bank importowo-eksportowy, koncentrujący swoją aktywność głównie na dużych i średnich przedsiębiorstwach. Grupa wzrastała przede wszystkim w oparciu o szeroką bazę klientów korporacyjnych w połączeniu z obecnością w wybranych kluczowych, cechujących się wysoką wartością dodaną, obszarach segmentu Bankowości Detalicznej, tj. obszarach zamożnych klientów indywidualnych i bankowości prywatnej. Grupa realizuje model działalności, u którego podstaw leży silna relacja z klientem, uwzględniająca dogłębne zrozumienie potrzeb klienta oraz sprzedaż krzyżową produktów w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby klientów. W ramach strategii zakładającej rozwój Grupy i jej przekształcenie w większy i bardziej zrównoważony bank uniwersalny, w kwietniu 2012 r. RBI przejęła kontrolę nad Polbankiem, wzmacniając swoją obecność w segmencie detalicznym poprzez powiększenie bazy klientów, wzmocnienie platformy dystrybucji w segmencie klientów detalicznych oraz rozszerzenie oferty produktów o charakterze uniwersalnym. Od chwili zakończenia fuzji operacyjnej z Polbankiem w maju 2014 r. Grupa koncentruje się na wykorzystaniu efektów synergii uzyskanych dzięki połączeniu, jednocześnie realizując nową strategię w segmencie Bankowości Detalicznej, kładącą nacisk na pozyskiwanie wartościowych klientów detalicznych i repozycjonowanie oferty detalicznej. Grupa pozycjonuje się jako jeden z czołowych krajowych banków uniwersalnych, koncentrujący swoją działalność na małej i średniej wielkości klientach korporacyjnych oraz bank relacyjny dla klientów detalicznych, stawiający na partnerstwo i lojalność dla korzystających aktywnie z jego usług.

 

Grupa oferuje swoim klientom szeroki zakres usług i produktów bankowych, w tym kredyty dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, depozyty, faktoring, bankowość transakcyjną i produkty rynku kapitałowego. Grupa wykorzystuje model biznesowy polegający na dystrybucji wielokanałowej z głównym naciskiem na penetrację produktową i sprzedaż krzyżową. Na dzień 31 marca 2017 r. sieć dystrybucji Banku liczyła 298 oddziałów i obejmowała 290 placówek oferujących produkty i usługi dla klientów detalicznych (oprócz 7 samodzielnych oddziałów bankowości prywatnej) oraz 33 placówki obsługujące klientów korporacyjnych (z których 32, rozmieszczone na terenie całego kraju, mieściły się w jednej lokalizacji z placówką detaliczną). Grupa udostępnia także swoje produkty i usługi za pośrednictwem alternatywnych kanałów dystrybucji, do których należą bankowość internetowa, bankowość mobilna, agenci telemarketingowi zajmujący się aktywnym oferowaniem produktów (tzw. outbound marketing) oraz agenci telemarketingowi obsługujący klientów, którzy sami inicjują kontakt z bankiem (tzw. inbound marketing), skupiający swoją aktywność na produktach adresowanych do segmentów klientów masowych i zamożnych, a także pośrednicy realizujący sprzedaż kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych wśród klientów indywidualnych na terenie całego kraju. Grupa oferuje również karty kredytowe z programami lojalnościowymi we współpracy z wybranymi partnerami.

 

Grupa prowadzi działalność w następujących segmentach:

  • Bankowość Korporacyjna;

  • Bankowość Detaliczna;

  • Instytucje Finansowe i Rynki Kapitałowe;

  • Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz Pozostała Działalność.

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Grupę wynosiła 33.382,5 mln zł, natomiast wartość aktywów ogółem Grupy kształtowała się na poziomie 50.553,1 mln zł. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1.717,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 14,8 mln zł (w tym zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 3,0 mln zł i zysk netto z działalności zaniechanej w wysokości 11,7 mln zł), natomiast w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2017 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 423,3 mln zł i odnotowała stratę netto w wysokości 76,1 mln zł, co wynikało głównie ze spisania marki „Polbank” w kwocie brutto 114 mln zł oraz ujęcia w pierwszym kwartale 2017 r. całej obowiązkowej rocznej składki na obowiązkowy fundusz restrukturyzacji banków prowadzony przez BFG w kwocie 48,5 mln zł/.

 

Grupy dąży do utrzymania pozycji wiodącego banku środka rynku, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na mikroprzedsiębiorstwach i klientach indywidualnych, którzy są motorem polskiej gospodarki. Grupa dąży do osiągnięcia długoterminowej zrównoważonej rentowności wszystkich linii biznesowych i w tym celu wdrożyła nowy „Program Optymalizacji„. Strategia Grupy opiera się na dwóch kluczowych filarach: zwiększeniu przychodów operacyjnych oraz ograniczeniu kosztów poprzez realizację „Programu Optymalizacji” przy utrzymaniu ostrożnego i zorientowanego na biznes zarządzania ryzykiem. Celem Grupy jest obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej poziomu 55% począwszy od 2019 roku oraz poprawa rentowności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.