Strona główna Wiadomości BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za III kw. 2013 r.

BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za III kw. 2013 r.

BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za III kw. 2013 r.

„Dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach 2013 roku, częściowo wspierane przez zdarzenia o charakterze jednorazowym, zostały osiągnięte pomimo niesprzyjającego otoczenia – spowolnienia gospodarczego i niskich stóp procentowych. Wyniki pokazują istotną zmianę w naszym profilu rentowności i są efektem strategii wzrostu połączonej z ostrożnym podejściem do ryzyka i zasad rachunkowości oraz skutecznym programem optymalizacji kosztów. Powyższe czynniki przełożyły się na znaczącą poprawę wszystkich wskaźników finansowych. W naszych wynikach po trzech kwartałach widoczne jest również zakończone sukcesem, obustronnie korzystne, rozwiązanie kwestii wierzytelności Vistula Group S.A.” -mówi prezes zarządu BNP Paribas Banku Polska SA Frédéric Amoudru.

 

„W przyszłości będziemy kontynuować naszą strategię zrównoważonego rozwoju w bardziej korzystnym otoczeniu gospodarczym. Spodziewana poprawa sytuacji makroekonomicznej i niskie stopy procentowe powinny wspierać akcję kredytową w kolejnych kwartałach, a nasz Bank będzie nadal zaangażowany w finansowanie projektów naszych klientów ze wszystkich segmentów: klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji” –dodaje Frédéric Amoudru.

 

Podstawowe wielkości finansowe Grupy (w tysiącach PLN)

 

III kw.

 

2013 r.

 

9M 2013 r.

 

III kw. 2012 r.

 

9M 2012 r.

 

Zmiana

 

9M 2013/ 9M 2012

 

Wynik z tytułu odsetek

 

138 967

 

405 807

 

124 889

 

401 704

 

+1,0%

 

Wynik z tytułu prowizji

 

38 093

 

109 937

 

37 760

 

107 327

 

+2,4%

 

Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu

 

24 982

 

74 943

 

29 089

 

82 911

 

-9,6%

 

Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży

 

5 622

 

24 292

 

4 622

 

16 270

 

+49,3%

 

Pozostałe przychody*

 

3 612

 

6 786

 

(831)

 

(99)

 

 

Wynik z działalności bankowej

 

211 276

 

621 765

 

195 529

 

608 113

 

+2,2%

 

Koszty działania**

 

(141 834)

 

(426 264)

 

(143 109)

 

(458 763)

 

-7,1%

 

Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw

 

(36 710)

 

(92 162)

 

(36 710)

 

(111 606)

 

-17,4%

 

Zysk po opodatkowaniu

 

26 684

 

78 190

 

6 307

 

19 061

 

+310,2%

 

*Pozostałe przychody obejmują: dywidendy, wynik na transakcjach zabezpieczających, wynik na pozycji zabezpieczanej, pozostałe przychody, pozostałe koszty operacyjne.

**Koszty działania obejmują: koszty osobowe, pozostałe koszty działania i amortyzację.

 

Podstawowe wskaźniki Grupy

 

9M

 

2013 r.

 

9M 2012 r.

 

Zmiana

 

Współczynnik adekwatności kapitałowej

 

12,1%

 

11,8%

 

+ 0,3 p.p.

 

Wskaźnik kosztów do przychodów (CIR)

 

68.6%

 

75.4%

 

– 6,8 p.p.

 

ROE

 

6,0%

 

1,6%

 

+ 4,4 p.p.

 

Wynik z działalności bankowej Grupyza pierwsze trzy kwartały 2013 roku wyniósł 621,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 13,7 mln PLN (2,2%) w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.

 • Wynik z tytułu odsetek w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniósł 405,8 mln PLN i był o 4,1 mln PLN (1,0%) wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku. Znaczący spadek rynkowych stóp procentowych, wpłynął zarówno na przychody jak i koszty odsetkowe Banku. Negatywny wpływ spadku rynkowych stóp procentowych i przeszacowania kosztów finansowania w CHF udzielonego przez Grupę BNP PARIBAS został skompensowany przez:

 • pozytywny efekt aktywnego zarządzania oprocentowaniem rachunków oszczędnościowych oraz marżą na lokatach terminowych,

 • jednorazowy dochód zw. z wyceną rynkową (MtM) wcześniejszej spłaty finansowania
  z Grupy BNP PARIBAS (19,1 mln PLN w porównaniu z 10,1 mln PLN w analogicznym okresie 2012 roku),

 • dodatkowe przychody z tytułu odsetek w trzecim kwartale 2013 roku związane
  z restrukturyzacją zadłużenia Vistula Group S.A. wobec Banku (8,7 mln PLN).

 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 2,4% r./r. głównie dzięki wyższym prowizjom związanym
  z udzielaniem kredytów oraz prowizjom za prowadzenie rachunków, transakcje gotówkowe
  i przelewy.

 • Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu był o 9,6% niższy
  w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku głównie w efekcie zmniejszenia pozytywnego wpływu korekt do wartości godziwej opcji walutowych klientów Banku.

 • Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży wzrósł o 8,0 mln PLN
  w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku w związku z wyższymi zyskami wygenerowanymi na sprzedaży papierów wartościowych.

Grupa konsekwentnie realizuje rozpoczęty w drugim kwartale 2012 roku kompleksowy strukturalny program optymalizacji kosztów, który do końca 2013 roku przyniesie oszczędności rzędu 86,6 mln PLN w skali rocznej. Koszty działania Grupy razem z amortyzacją w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku były o 32,5 mln PLN (7,1%) niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Na spadek kosztów działania Grupy wpłynęły przede wszystkim: spadek średniego poziomu zatrudnienia w Banku oraz w spółce zależnej TFI BNP Paribas Polska S.A., a także inne oszczędności wprowadzone w ramach programu optymalizacji kosztów, dzięki którym obniżone zostały m.in. czynsze oraz koszty systemów IT.

 

Koszty ryzyka w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 68,4 mln PLN i były niższe o 38,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Obniżenie kosztów ryzyka osiągnięto dzięki efektywnym działaniom restrukturyzacyjnym i windykacyjnym (w tym sprzedaży wierzytelności Vistula Group S.A.), utrzymaniu wysokiej jakości nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych i znacznie mniejszej niż przed rokiem skali tworzenia dodatkowych rezerw dla portfela kredytów konsumpcyjnych udzielonych do połowy 2009 roku.

 

Wynik z tytułu rezerw w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wyniósł -23,8 mln PLN , w tym 20 mln PLN kosztów rezerw na ryzyko prawne w sprawach sądowych z klientami banku dotyczących instrumentów pochodnych. Zwiększenie kwoty rezerwy jest konsekwencją otrzymania przez Bank dwóch nowych pozwów dotyczących opcji oraz działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez Bank.

 

Grupa rozwinęła swoją działalność kredytową. Portfel kredytów brutto wzrósł na koniec września 2013 roku do 18 166 mln PLN, tj. o 4,6% w porównaniu z końcem 2012 roku.

 • Największy przyrost w porównaniu z grudniem 2012 roku (o 650 mln PLN tj. 8,9%) odnotowano w portfelu kredytów komercyjnych, przede wszystkim dzięki uruchomieniu kilku dużych kredytów finansujących projekty dużych przedsiębiorstw i wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym.

 • Z kolei do wzrostu salda kredytów dla klientów indywidualnych do 8 294 mln PLN (tj. o 2,0% w porównaniu z końcem grudnia 2012 roku) przyczyniło się zwiększenie sald kredytów konsumpcyjnych (o 135 mln PLN). Dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej oraz intensywnym działaniom marketingowym, sprzedaż tych kredytów w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wzrosła o 27% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Pomimo niższego popytu na kredyty mieszkaniowe związanego z wygaszeniem programu „Rodzina na swoim”, w portfelu złotówkowych kredytów hipotecznych odnotowano wzrost salda o 7,9% (130 mln PLN) w porównaniu do grudnia 2012 r., dzięki utrzymaniu atrakcyjnej oferty tych produktów.

Systematyczna poprawa jakości portfela kredytowego pozostaje dla Grupy jednym z głównych priorytetów. Na dzień 30 września 2013 roku udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytowego Grupy spadł do 8,4% portfela ogółem, wobec 11,2% portfela na koniec 2012 roku.

 

Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty
i pożyczki otrzymane
. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku. Grupa kontynuowała dostosowywanie struktury finansowania do aktualnych potrzeb. Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych wynosiło po trzech kwartałach 2013 roku 7 180 mln PLN. Głównym składnikiem tej pozycji są pożyczki udzielone przez Grupę BNP PARIBAS, które na koniec września 2013 roku wynosiły 90,6% kredytów i pożyczek otrzymanych przez Grupę. Resztę tej pozycji stanowiły natomiast pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Saldo depozytów klientów na 30 września 2013 roku wynosiło 9 847 mln PLN i było niższe
o 2,2% w porównaniu z końcem 2012 roku. Spadek ten był związany z aktywnym zarządzaniem bazą depozytów Grupy oraz zmianą oprocentowania depozytów w sytuacji spadających rynkowych stóp procentowych.

 

Pozycja kapitałowa Grupy pozostawała stabilna, pozwalając na bezpieczne prowadzenie działalności i realizowanie planów. Na koniec września 2013 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 12,1%, a wskaźnik funduszy podstawowych Grupy TIER 1 9,5%.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.