Strona główna Wiadomości Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I kwartał 2016

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I kwartał 2016

Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK za I kwartał 2016

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK w I kw. 2016 r. wypracowała zysk należny akcjonariuszom w wysokości 556 mln zł. Po wyeliminowaniu jednorazowych zysków oraz nowych obciążeń ustawowych (tj. 67,6 mln zł podatku bankowego oraz 8,5 mln zł stanowiące ujętą w I kwartale br. część składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) zysk należny wzrósł o 1% r/r.

Kluczowe elementy wyników za I kw. 2016 r.:

 • Solidny wzrost wyniku odsetkowego o 7% r/r i wyniku z tytułu prowizji o 3% r/r,

 • Stabilne dochody ogółem r/r (z wyłączeniem zysków jednorazowych w I kw. 2015 r.), wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału,

 • Spadek zannualizowanego kosztu ryzyka do 74 p.b. – 134 mln zł.,

 • Ścisła kontrola kosztów – wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 47%,

 • Dywidenda w wys. 80 mln zł wypłacona przez spółkę AVIVA,

 • Niższe zyski z działalności ALM r/r: 39 mln zł. vs 188 mln zł. w I kw. 2015 r.,

 • Obciążenia ustawowe w kwocie 68 mln (za dwa miesiące).

Dochody ogółem


Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w I kwartale 2016 r. wyniosły 1 828,0 mln zł i w ujęciu porównywalnym były niższe o 1% r/r. Wynik z tytułu odsetek osiągnął 1 124,7 mln zł
i zwiększył się o 7% r/r. Wyższy wynik z tytułu odsetek (+75 mln zł r/r) wraz z rosnącymi w zbliżonym tempie aktywami netto ustabilizowały marżę odsetkową netto Grupy na poziomie ok. 3,6%.

 

W I kwartale 2016 r. wynik z tytułu prowizji wyniósł 473 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 3%.

 

Grupa Banku Zachodniego WBK otrzymała od Avivy dywidendę w wysokości 80 mln zł.

Koszty operacyjne ogółem w wysokości 865 mln zł były o 3% wyższe r/r w ujęciu porównywalnym po odjęciu wpływu części składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wys. 8,5 mln zł. Wyższe koszty są wynikiem rosnącej skali działalności Grupy oraz rozwoju nowych technologii. Wskaźnik efektywności kosztowej kształtował się na poziomie 47%. Na wynik Grupy Banku Zachodniego WBK miało wpływ wprowadzenie w lutym 2016r. podatku bankowego, którego stawka wynosi 0,0366% wartości aktywów miesięcznie. Obciążenia w lutym i marcu wyniosły 68 mln zł.

 

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych osiągnęły wartość 134 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka wyniósł 74 p.b., co oznacza istotny spadek w ujęciu porównywalnym (z 0,94% w 1 kw. 2015 r.). Jest to efekt poprawy jakości portfela kredytowego i proaktywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pozytywnego wpływu warunków gospodarczych.

 

Należności kredytowe bruttowzrosły o 10 % r/r do ponad 103 mld zł z jednoczesnym wzrostem bazy depozytowej klientów o 11 % r/r do 102 mld zł. Na dzień 31 marca 2016 roku aktywa ogółem wyniosły 138 mld zł.

 

Wskaźnik kapitałowy wyniósł 14,1%, a wskaźnik kapitału Tier 1 osiągnął poziom 13,7%, znacznie przekraczając wymogi regulatora.

 

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 r. oraz 702.484.042,94 zł z zysku netto za 2015 r.

 

Wartość dywidendy na akcję wynosi 13 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 kwietnia 2016 r. a dywidenda zostanie wypłacona 16 maja 2016 r.

 

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK

Na koniec marca 2016 r. bank prowadził 3,05 mln kont osobistych złotowych. W I kwartale 2016 roku otwarto 93 tys. kont osobistych, w tym 53 tys. Kont Godnych Polecenia. Dzięki promocji internetowego Konta na 4% znacząco wzrósł udział kont osobistych otwartych w kanałach zdalnych – z 4,5% wszystkich otwartych kont w I kwartale 2015 do 23% w I kwartale 2016.

 

Klientom indywidualnym w I kwartale zaoferowano dwie nowe promocje („Podwajamy oprocentowanie” oraz „Aktywność procentuje”) w ramach uruchomionego nowego rozwiązania Aktywny Depozyt. Do promocji w ciągu I kwartału przystąpiło ponad 18 tys. klientów. Kontynuowano także ofertę Lokat Bonusowych oraz Lokat Bonusowych dla Inwestora. Akwizycję depozytów wspierała 4-miesięczna Lokata Swobodnie Zarabiająca
ze stałym oprocentowaniem dostępna dla nowych środków.

 

Po osiągnięciu rekordowego udziału w rynku detalicznym na GPW w Warszawie w II półroczu 2015 roku (12,3% w porównaniu do 10,5% w II półroczu 2014 roku), w I kwartale nadal wzmacniano pozycjonowanie oferty Domu Maklerskiego wśród klientów indywidualnych. Głównym działaniem jest wdrożona w marcu i trwająca do końca sierpnia promocja „Premia za zysk”, umożliwiająca klientom uzyskanie do 1000 zł premii na rachunku brokerskim. Rozszerzono także ofertę rynków OTC o nowe kontrakty CFD na indeksy, surowce i towary.

 

Na koniec I kwartału 2016 roku bank miał w portfelu 769,4 tys. kart przedpłaconych, 748,5 tys. kart kredytowych, 3,1 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych i oraz 184,9 tys. kart dla firm. Bank kontynuował prace nad wdrożeniem płatności mobilnych w technologii HCE z kartą kredytową, które zostały wprowadzone do oferty na początku kwietnia br.

 

W I kwartale 2016 r. działania sprzedażowe kredyty gotówkowego wspierała kampania marketingowa. W celu wsparcia sprzedaży wprowadzono zmiany w ofercie oraz procesie udzielania kredytów, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku. Portfel kredytów gotówkowych na koniec I kwartału 2016 r. był wyższy o 7,6% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Nadal dynamicznie rosła sprzedaż kredytów detalicznych w kanałach on-line (o 57% r/r) oraz przez Infolinię (o 15% r/r). W I kwartale 2016 sprzedaż limitów w koncie przez BZWBK24 internet/mobile wzrosła o 133% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

 

I kwartał 2016 roku ponownie był rekordowym okresem w sprzedaży kredytów hipotecznych – 1,333 mld zł, o ponad 55% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Udział Banku w rynku detalicznych kredytów hipotecznych w 2016 r. wyniósł 15,3% (w marcu br.), a w programie „Mieszkanie dla Młodych” nadal utrzymuje się na poziomie ok. 20%. Bank kontynuował działania ułatwiające bieżącą obsługę zobowiązań klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w CHF w tym m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF (obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku).

 

W I kwartale 2016 w kanałach zdalnych (infolinia, mobile, internet) Bank sprzedał 57,7 tys. sztuk produktów kredytowych. Liczba klientów digital na koniec marca 2016 r. wyniosła 1,924 mln, a liczba użytkowników bankowości mobilnej 719 tys. W I kwartale wykonali oni łącznie 2,57 miliona transakcji mobilnych (wzrost o 111% w stosunku rocznym).

W tym czasie Bank udostępnił w kanałach zdalnych m.in.:

 • Wnioski 500+ w BZWBK24 internet

 • Płatność zbliżeniowa telefonem mobilną kartą kredytową – tym samym jako pierwszy bank w Polsce oferujemy klientom możliwość płacenia zbliżeniowego telefonem z wykorzystaniem zarówno mobilnej karty debetowej, jak i kredytowej Visa oraz MasterCard.

 • Biometria głosowa w contact center – zakończenie pilotażu – po sukcesie pilotażu biometria głosowa została udostępniona jako obowiązująca metoda autentykacji klientów na infolinii banku.

 • Przelew na telefon BLIK -możliwość wykonywania przelewów na telefon do osób posiadających konto w innych bankach będących częścią Polskiego Standardu Płatności (aktualnie przelew na telefon udostępniają trzy banki z tej listy).

Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw


W I kw. 2016 wprowadzono dwa konta firmowe dostosowane do potrzeb klientów biznesowych, których wdrożenie zostało poprzedzone sześciomiesięcznym pilotażem.

W marcu oferta dla MŚP została wzbogacona o możliwość złożenia wniosku kredytowego przez Internet.

 

W I kw. kluczowe portfele segmentu rozwijały się stabilnie. Wolumen kredytów dla MŚP wzrósł o 14% r/r. Wartość sprzedaży kredytów zwiększyła się o 13,5% r/r. Wzrosty odnotowano dla portfela depozytów (wzrost o 7,7% r/r.).

 

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej


W I kw. 2016 r. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej skoncentrował się na działaniach zmierzających do zwiększenia wolumenu sprzedaży, w tym zmaksymalizowania możliwości sprzedaży wiązanej. Jednocześnie w toku są projekty, których celem jest poprawa jakości obsługi i wzmocnienie relacji z klientami. Strategia ukierunkowana na osiągnięcie pozycji banku pierwszego wyboru dla dużych firm i korporacji jest realizowana poprzez wiele inicjatyw, w tym przede wszystkim ogólnopolski Program Rozwoju Eksportu, Program Bankowości Cyfrowej oraz Projekt Agro-Biznes.

 

W I kw. 2016 r. pomyślnie wdrożono bankowość mobilną dla klientów korporacyjnych.

Wzrost sprzedaży kredytów w ujęciu r/r wynosi 12%, dynamika pozyskiwania nowych klientów jest nadal dobra, Bank ma silną pozycję faktoringową i leasingową w segmencie korporacyjnym. W segmencie faktoringu odnotowano wzrost 18% r/r zaś w leasingu 26% r/r. W obszarze Trade Finance odnotowano dwucyfrowy przychód.

 

Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej


W I kw. 2016 r. Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej podpisał kilka znaczących umów kredytowych, między innymi z jednym z międzynarodowych koncernów samochodowych, a także z klientami działającymi w branży nieruchomości. Równocześnie Pion GBK zaaranżował, zagwarantował, a następnie syndykował finansowanie nabycia spółki produkcyjnej z branży spożywczej przez jeden z funduszy Private Equity.

 

Pierwszy kwartał również to bardzo aktywny okres w obszarze zabezpieczania ryzyka walutowego i stopy procentowej z największymi podmiotami działającymi na rynku polskim, m.in. z klientami z branż energetycznej, spożywczej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej. Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK zanotował bardzo wysoką aktywność inwestorów indywidualnych. W I kwartale 2016 r. nastąpił znacznie przyrost aktywów netto w produktach inwestycyjnych, w tym w funduszach ARKA TFI.

Źródło: BZ WBK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.