Strona główna Wiadomości Wyniki Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2013 roku

Wyniki Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2013 roku

Wyniki Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2013 roku

 Skonsolidowany zysk netto Grupy Millennium (Grupa”) za dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 392,8 mln zł, co oznacza jego 13,4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W III kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto osiągął 138,5 mln zł, kontynuując w kolejnym kwartale trend wzrostowy o 3,2% w ujęciu kwartalnym.
 

 

Podstawowe dane finansowe za III kwartały 2013 r.:


Ciągła poprawa zysku netto

 • W I-III kwartałach 2013 r. zysk netto wyniósł 393 mln zł, co oznacza wzrost o 13% rdr.

 • W III kw. 2013 r. zysk netto wyniósł 138 mln zł, co oznacza wzrost o 3% kdk.

 • Wskaznik ROE wyniósł w III kw. 10,8% (10,5% narastająco).

Wzrost wyniku z tytułu odsetek pomimo niższych stóp procentowych

 • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 3,2% kdk i 0,6% rdr.

 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 6,8% rdr.

Niższe koszty, wyższa efektywność

 • Koszty operacyjne w I-III kw. 2013 r. obniżyły się o 2,3% rdr.

 • Wskaźnik koszty/dochody poprawił się, osiągając w III kw. poziom 53% (55% narastająco).

Mocne filary: jakość aktywów, płynność, kapitał

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,5% na koniec III kwartału 2013 r.

 • Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 91% na koniec września 2013 r.

 • Wskaźnik rdzennego kapitału podstawowego (Core Tier 1) wyniósł na koniec września 2013 r. 13,4%, a całkowity współczynnik wypłacalności (CAR) 14,9%.

Podstawowe dane biznesowe po I-III kw. 2013 r.:


Jednoczesny wzrost wolumenów i marż na depozytach

 • Solidny wzrost depozytów: o 2,3% kdk i o 9,2% rdr.

 • Kontynuacja poprawy marż na depozytach.

 • Poprawa struktury depozytów-większy udział rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Kontynuacja strategicznej zmiany miksu aktywów

 • Sprzedaż kredytów gotówkowych w wysokości 475 mln zł w III kw., wzrost portfela o 29% rdr.

 • Obroty faktoringu w III kw. w wysokości 2,6 mld zł, nowa sprzedaż w leasingu w wysokości 500 mln zł.

 • Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 1,2 mld zł (11%) od początku roku.

 • Zwiększony udział w portfelu kredytów innych niż hipoteczne.

Nagrody za jakość potwierdzają wysoki poziomu obsługi

 • Pierwsze miejsce w rankingu „Bank Przyjazny – Klient indywidualny” magazynu „Newsweek”.

 • Tytuł „Najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych w Polsce” przyznany przez Global Finance.

 

Ważne zmiany korporacyjne

 

W dniu 24 października 2013 r. Bogusław Kott, prezes zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza Banku powołała Joao Bras Jorge na funkcję prezesa zarządu Banku Millennium. Decyzje te kończą proces zainicjowany w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2012 roku, które dokonało wyboru Bogusława Kotta do Rady Nadzorczej Banku. W dniu 24 października 2013 r. Bogusław Kott został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

 

Rachunek zysków i strat w I-III kwartałach 2013 roku

Przychód operacyjny (w mln zł)

 

I-IIIkw 2013I-IIIkw 2012Zmiana r/rIII kw 2013II kw 2013Zmiana kw/kw
Wynik z tytułu odsetek*925,1919,70,6%323,1313,13,2%
Wynik z tytułu prowizji441,4413,36,8%141,9157,6-9,9%
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ**1 366,51 333,02,5%465,0470,7-1,2%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe***116,6103,412,8%30,239,4-23,3%
Przychód operacyjny ogółem1 483,11 436,53,2%495,2510,1-2,9%

 

(*) Dane pro-forma: wynik z tytułu odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od 1 stycznia 2006 roku Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od dnia wspomnianej zmiany marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ zmiany rachunkowości zabezpieczeń nie obejmują całości portfela denominowanego w walutach obcych Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w Przychodach z tytułu odsetek i Wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (49,6 mln zł w I-III kw 2013 r. oraz 40,7 mln zł w I-III kw 2012 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.

(**) Suma Wyniku z tytułu odsetek oraz Wyniku z tytułu prowizji.

(***) obejmuje Wynik z pozycji wymiany, Wynik z tytułu operacji finansowych oraz Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

 

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) wyniósł w I-III kw. 2013 r. 925,1 mln zł, co oznacza wzrost o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Wynik ten należy uznać za bardzo dobry zważywszy znaczną redukcję (o 225 punktów bazowych) rynkowych stóp procentowych w Polsce, rozpoczętą w IV kw. 2012 r. W ujęciu kwartalnym wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa kontynuowały wzrost, po osiągnięciu najniższego poziomu w I kw. 2013 r. Po kwartalnym wzroście wynoszącym w II kw. 2013 r. 6,1%, kolejny kwartał przyniósł wzrost o dalsze 3,2%. Również marża odsetkowa netto, w tym marża depozytowa, rosła drugi kwartał z kolei, osiągając 2,26% w III kw. 2013 r.

 

Wynik z tytułu prowizji w I-III kw. 2013 r. wyniósł 441,4 mln zł, co oznacza jego zauważalny wzrost, o 6,8% rocznie. Głównymi czynnikami tego wzrostu były prowizje ze sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeń. Kwartalny spadek prowizji netto o 9,9% spowodowany był wyjątkowo wysokimi przychodami z ubezpieczeń zrealizowanymi w II kw. 2013 r.

 

Wynik na działalności podstawowej, definiowany jako suma wyniku z odsetek i prowizji netto wyniósł w I-III kw. 2013 r. 1.366,5 mln zł i wzrósł o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku.

 

Pozostałe przychody pozaodsetkowe wzrosły o 12,8% w ujęciu rocznym, jednak zmniejszyły się o 23,3% w stosunku do poprzedniego kwartału, w którym to osiągnięto dodatkowe przychody z portfela obligacji.

 

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w I-III kw. 2013 r. 1.483,1 mln zł, co oznacza ich wzrost o 3,2% w ujęciu rocznym.

 

Koszty operacyjne (mln zł)I-III kw. 2013I-IIIkw. 2012Zmiana r/rIII kw. 2013II kw. 2013Zmiana kw./kw.
Koszty osobowe(411,3)(421,2)-2,3%(134,0)(138,1)-3,0%
Pozostałe koszty administracyjne *(404,4)(414,2)-2,3%(128,7)(142,2)-9,5%
Koszty operacyjne ogółem(815,8)(835,4)-2,3%(262,7)(280,3)-6,3%
Koszty/dochody55,0%58,2%-3,2 p.p.53,0%54,9%-1,9 p.p.

 

(*) w tym amortyzacja

 

Koszty ogółem w I-III kw. 2013 r. wyniosły 815,8 mln zł, co oznacza ich spadek o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Koszty obniżyły się w obu grupach: kosztach osobowych i pozostałych kosztach administracyjnych (w tym amortyzacji). W ujęciu kwartalnym koszty zmniejszyły się o 6,3%, głównie w grupie kosztów nieosobowych (spadek o 9,5% kw./kw.).

 

Koszty osobowe spadły o 2,3% w ujęciu rocznym i 3% w ujęciu kwartalnym. Liczba zatrudnionych ogółem w Grupie zmniejszyła się o 2,8% w porównaniu z końcem września 2012 r., do poziomu 5 890 osób (w pełnych etatach).

 

Pozostałe koszty administracyjne(w tym amortyzacja) w I-III kw. 2013 r. obniżyły się o 2,3% w ujęciu rocznym. Kwartalny spadek tej grupy kosztów był dość istotny (o 9,5% kw./kw.) i wynikał z niższych wydatków marketingowych i amortyzacji.

 

Wskaźnik koszty/dochody ponownie poprawił się, zarówno w ujęciu rocznym (z 58,2% do 55% narastająco), jak i kwartalnie (z 54,9% do 53% w III kw. 2013 r.).

 

Odpisy z tytułu utraty wartości ogółem utworzone przez Grupę w trzech kwartałach 2013 r. wyniosły 170,9 mln zł i były dokładnie na tym samym poziomie, jak w pierwszych trzech kwartałach 2012 r.. Struktura odpisów zmieniła się w trakcie roku, ponieważ w roku 2013 r. (w porównaniu z rokiem 2012) więcej odpisów tworzonych było na należności detaliczne, a mniej na należności korporacyjne. W samym III kw. 2013 r. odpisy na poziomie skonsolidowanym osiągnęły 56,6 mln zł, czyli o 8% mniej niż w II kw. 2013 r. W ujęciu względnym (tzn. w odniesieniu do średniego poziomu kredytów netto) odpisy ogółem utworzone w I-III kw. 2013 r. roku stanowiły 55 pb, czyli były na poziomie podobnym do poprzedniego roku (56 pb).

 

Wynik przed opodatkowaniem za I-III kw. 2013 r. wyniósł 494,7 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu do wyniku brutto osiągniętego za I-III kw. 2012 r.

 

Wynik netto w analizowanym okresie wyniósł 392,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4% w porównaniu do wyniku netto w analogicznym okresie 2012 r.. Wynik ten wzrósł dzięki wyższej wartości przychodów operacyjnych o 3,2% r/r i redukcji kosztów o 2,3% r/r.

 

Wynik brutto i wynik nettoI-III kw. 2013I-III kw. 2012Zmiana r/rIII kw. 2013II kw. 2013Zmiana kw./kw.
(mln zł)
Przychody operacyjne1 483,11 436,53,2%495,2510,1-2,9%
Koszty operacyjne *(815,8)(835,4)-2,3%(262,7)(280,3)-6,3%
Odpisy na utratę wartości aktywów(170,9)(170,9)0,0%(56,6)(61,5)-8,0%
Dochód przed opodatkowaniem494,7434,014,0%175,9168,14,6%
Podatek dochodowy(101,9)(87,7)(37,4)(33,9)
Wynik netto392,8346,313,4%138,5134,23,2%

 

(*) Bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych


Wyniki biznesowe po III kwartale 2013 roku

 

Suma bilansowa Grupy wyniosła na dzień 30 września 2013 r. 58.102 mln zł, co oznacza jej wzrost o 10,9% w porównaniu z końcem września 2012 r.

 

Fundusze Klientów ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 51.591 mln zł i utrzymały solidne wskaźniki wzrostu: 11,5% rocznie i 2,2% kwartalnie. Wzrost depozytów, wraz z obligacjami detalicznymi, osiągnął 9,2% rocznie i 2,3% kwartalnie. Za szczególnie pozytywy należy uznać fakt, że ten solidny wzrost depozytów w III kw. 2013 r. (zwłaszcza detalicznych, o 3,2% kw./kw.) był powiązany z poprawą marży odsetkowej.

 

Równie dynamicznie wzrosły pozabilansowe produkty inwestycyjne, o 32% rocznie i przekroczyły na koniec września 6 mld zł. Ich najważniejszą cześć stanowią fundusze inwestycyjne Millennium TFI, które wzrosły 21% rocznie i osiągnęły we wrześniu 2013 r. wartość 3.410 mln zł.

 

Istotna, z punktu widzenia zarządzania marżą, jest również struktura bazy depozytów detalicznych, w której udział rachunków oszczędnościowych i bieżących przekroczył 50%, po dynamicznym, o 84%, wzroście w ostatnim roku.

 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o strukturze zobowiązań Grupy wobec klientów i ich zmianach:

 

Fundusze Klientów (w mln zł)30.09.201330.06.201330.09.2012Zmiana r/rZmiana kw./kw.
Depozyty klientów indywidualnych *26 802,425 973,125 097,06,8%3,2%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego18 787,218 587,516 636,212,9%1,1%
Depozyty ogółem45 589,644 560,541 733,29,2%2,3%
Produkty inwestycyjne **6 001,55 906,04 546,332,0%1,6%
Fundusze Klientów ogółem51 591,150 466,546 279,511,5%2,2%

(*) w tym obligacje detaliczne emitowane przez Bank

(**) Fundusze inwestycyjne Millennium TFI oraz inne produkty inwestycyjne sprzedawane Klientom Grupy

 

Kredyty ogółem Banku Millennium osiągnęły na koniec września 2013 r. 41.921 mln zł (w ujęciu netto), co oznacza wzrost o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu kwartalnym portfel hipoteczny obniżył się, częściowo w wyniku efektu kursowego, lecz pozostałe kredyty, obejmujące pożyczki konsumenckie i kredyty dla przedsiębiorstw, wykazały wystarczająco dynamiczny wzrost, by utrzymać cały portfel na stabilnym poziomie (spadek o 0,2% kw/kw).

 

Niehipoteczne kredyty konsumenckie wzrosły o 23,8% w ujęciu rocznym, głównie w wyniku wyraźnego wzrostu pożyczek gotówkowych (29% r/r oraz 6% kw./kw., wg danych brutto). Sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła kolejny rekordowy poziom: 475 mln zł kwartalnie. Sprzedaż kredytów hipotecznych w III kw. 2013 r. zaczęła wykazywać wzrost w stosunku do poprzednich dwóch kwartałów i wyniosła 348 mln zł. W ramach portfela hipotecznego, kredyty w złotych wzrosły o 9,8% w ujęciu rocznym, natomiast kredyty walutowe obniżyły się o 4,2% r/r, tak więc ich udział w portfelu ogółem obniżył się ponownie, schodząc do poziomu 43%.

 

Kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły na dzień 30 września 2013 r. 11.157 mln zł, co oznacza ich solidny roczny wzrost o 7,4%. Należności leasingowe pozostają na prawie niezmienionym poziomie (+0,4% r/r), ale pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw osiągnęły wyższy wzrost, o 10,6% r/r. Obroty faktoringu w III kw. osiągnęły rekordowy poziom 2.603 mln zł, a nowa sprzedaż leasingu w III kw. (504 mln zł) była podobna do poprzedniego kwartału i o 39% wyższa niż w III kw. 2012 roku. Tak więc Grupa Banku Millennium utrzymała wysoki udział rynkowy w sprzedaży (narastająco od początku roku) zarówno w leasingu (7.8%) jak i faktoringu (8.1%).

 

Poniższa tabela prezentuje strukturę i ewolucję kredytów i pożyczek dla Klientów:

 

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom (w mln zł, wartości netto) 30.09.201330.06.201330.09.2012Zmiana r/rZmiana kw./kw.
Kredyty dla gosp. domowych30 763,830 948,730 156,32,0%-0,6%
– kredyty hipoteczne27 186,327 594,427 267,0-0,3%-1,5%
– pozostałe kredyty dla gosp. domowych3 577,63 354,32 889,323,8%6,7%
Kredyty dla przedsiębiorstw11 157,111 065,510 391,47,4%0,8%
– leasing3 299,43 279,73 284,80,4%0,6%
– pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw 7 857,77 785,87 106,510,6%0,9%
Kredyty i pożyczki dla klientów41 920,942 014,240 547,73,4%-0,2%

 

Płynność, jakość aktywów i adekwatność kapitałowa

 

Dalszy dynamiczny wzrost depozytów w III kw. 2013 r. (o 2,3% kw./kw. oraz 9,2% r/r), któremu towarzyszyło kwartalne obniżenie wartości portfela kredytowego (o 0,2% kw/kw, w wyniku silniejszego złotego w stosunku do CHF) przyniósł w rezultacie dalszą poprawę płynności Banku. Wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się w trakcie kwartału do poziomu 91,4%.

 

Po trzech kwartałach 2013 r. Grupa utrzymuje bardzo dobrą jakość aktywów swojego portfela kredytowego. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu skonsolidowanym obniżył się ponownie do 4,5%, a udział kredytów przeterminowanych ponad 90 dni jest stosunkowo stabilny i wyniósł 2,8%. Poprawę zarejestrowano w dwóch portfelach: w przypadku niehipotecznych kredytów detalicznych wskaźnik należności z utratą wartości zmniejszył się do 13,9% (a wskaźnik kredytów przeterminowanych ponad 90 dni do 10,1%), a w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw wskaźniki te obniżyły się odpowiednio do 8,3% oraz 4,9% na koniec września 2013 r. Jakość portfela hipotecznego pozostaje bardzo dobra, ze wskaźnikiem kredytów zagrożonych wynoszącym 1,31% oraz wskaźnikiem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wynoszącym 0,67%.

 

Wskaźnik pokrycia należności zagrożonych, definiowany jako udział rezerw ogółem w kredytach z utratą wartości ogółem, poprawił się do 67%, a wskaźnik pokrycia kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni pozostawało na wysokim poziomie 107%.

 

Poniższa tabela prezentuje ewolucję głównych wskaźników jakości portfela kredytów Grupy:

 

Wskaźniki jakości portfela ogółem30.09.201330.06.201330.09.2012
Kredyty zagrożone ogółem (w mln zł)1 9361 9742 140
Kredyty niespłacone ponad 90 dni (w mln zł)1 2021 1891 282
Rezerwy ogółem (w mln zł)1 2901 2721 299
Kredyty zagrożone/kredyty ogółem (%)4,48%4,56%5,11%
Kredyty niespłacone >90d/ kredyty ogółem (%)2,78%2,75%3,06%
Rezerwy ogółem/kredyty zagrożone (%)66,6%64,5%60,7%
Rezerwy ogółem/kredyty niespłacone > 90 d (%)107,3%107,0%101,3%

Pozycja kapitałowa Grupy pozostaje bardzo solidna. Skonsolidowane fundusze własne wzrosły o 7,4% rocznie, do poziomu 5.197 mln zł. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności osiągnął na koniec września 2013 r. wartość 14,9%, a skonsolidowany wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 13,4%.

 

Główne wskaźniki wypłacalności* i płynności30.09.201330.06.201330.09.2012
Skonsolidowane kapitały własne (w mln zł)5 197,35 000,14 674,7
Fundusze własne regulacyjne (w mln zł)5 459,65 481,05 200,3
Współczynnik wypłacalności (%, skonsolidowany)14,9%14,8%13,0%
Wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 (%, skonsolidowany)13,4%13,3%11,4%
Wskaźnik kredytów do depozytów (%)**91,4%93,3%96,0%

(*) zgodnie z ograniczonym podejściem IRB, po zgodzie otrzymanej na koniec 2012 roku. Ograniczenie to będzie stosowane do czasu potwierdzenia przez BdP i KNF spełnienia warunków, określonych przez oba organy nadzoru, lecz nie wcześniej niż przed 30 czerwca 2014 r.

(**) obejmuje zobowiązania (obligacje) z tytułu sekurytyzacji leasingu, obligacje na rzecz klientów detalicznych oraz transakcje SBB i BSB z klientami.

Źródło: Bank Millennium

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.