Wypłaty kwot gwarantowanych dla klientów SKOK „Wybrzeże” w oddziałach PKO Banku Polskiego

  15 września 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” z Gdańska oraz zdecydowała wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. W związku z tym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK „Wybrzeże” odzyskanie zgromadzonych środków do równowartości w złotych 100 tys. euro w ramach gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   


  Na mocy uchwały Zarządu BFG wypłaty środków gwarantowanych w imieniu i na rzecz Funduszu będzie można dokonać w PKO Banku Polskim. Obsługa odbywać się będzie w oddziałach Banku, z wyłączeniem agencji, od 25 września 2017 do 24 listopada  2017 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez BFG w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

  Klienci SKOK „Wybrzeże” powinni zgłosić się osobiście do jednego z oddziałów PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości. Dane teleadresowe oddziałów są dostępne na stronie http://www.pkobp.pl/poi. Informacje o realizowaniu wypłat będzie również można znaleźć w placówkach. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma możliwości wypłaty środków gwarantowanych częściowo przelewem i częściowo w gotówce. PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych, niezależnie czy zostaną one przekazane przelewem, czy wypłacone w gotówce. Klienci nie muszą zgłaszać jakie środki posiadali na rachunku w SKOK. Informacje o kwocie do wypłaty PKO otrzyma od BFG. W przypadku kwot przekraczających 25 tys. zł konieczne jest awizowanie, tj. poinformowanie PKO z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – telefonicznie (pod numerem 800 302 302) lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej.

  Wypłaty dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej, bez względu na to w jakiej zdeponowane były środki, a do przeliczenia przyjęty został kurs średni NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli 15 września 2017 roku (1 EUR = 4,2781 PLN). Oznacza to, że gwarancja obowiązuje dla depozytów o wysokości do 427 810 zł. W przypadku kwot wyższych niż gwarantowane mogą być one dochodzone bezpośrednio od SKOK Wybrzeże. W sytuacji ogłoszenia upadłości Kasy, wierzytelności powinny zostać zgłoszone przez klienta sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

  Wszystkie przelewy na rachunki Członków Kasy wykonane po 15 września 2017 r., w tym przelewy z tytułu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i rentowych, czy z programu 500+ są zwracane na rachunek podmiotu, który złożył polecenie przelewu na rachunki w Kasie, np. ZUS, KRUS, czy pracodawcy. Zalecamy klientom wskazanie tym podmiotom rachunków innych instytucji finansowych, na które mają być wysyłane należne im świadczenia (płace, emerytury, renty, środki z programu 500+).

  Pod bezpłatnym numerem infolinii PKO Banku Polskiego: 800 302 302  (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) i 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfa operatora) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł.

  W sprawie systemu wypłat gwarantowanych można kontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika).

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.