Strona główna Wiadomości Skuteczna realizacja strategii w wymagającym otoczeniu rynkowym – wyniki finansowe eurobanku w 2015 roku

Skuteczna realizacja strategii w wymagającym otoczeniu rynkowym – wyniki finansowe eurobanku w 2015 roku

Skuteczna realizacja strategii w wymagającym otoczeniu rynkowym – wyniki finansowe eurobanku w 2015 roku

eurobank przekonał do swoich usług 140 tys. nowych Klientów w 2015 roku. Bank wdrażał najnowsze rozwiązania z obszaru digital. Równocześnie skutecznie budował relacje z Klientami w oparciu o bardzo wysoką jakość usług. Rozwój był połączony z wysoką efektywnością działania – ROE eurobanku wyniosło 10,6%, powyżej średniej rynkowej wynoszącej 6,8% (na podstawie danych NBP).

 


Dynamiczny rok w wymagającym otoczeniu rynkowym


eurobank w 2015 roku utrzymywał dodatnią dynamikę. Do banku dołączyło 140 tys. Klientów (+40% r/r). Bank osiągnął dobre wyniki sprzedaży wiodących produktów. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 1,2 mld zł (przyrost o 17% r/r). Wzrost portfela kredytów ogółem wyniósł 12% przy średniej rynkowej 8% (na podstawie danych NBP). Przyrost portfela kredytowego połączony jest ze szczególną dbałością o jakość udzielanych kredytów. eurobank pozostaje silnym graczem na rynku kredytów gotówkowych z ponad 4% udziałem rynkowym (na podstawie danych NBP i KNF). Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do poziomu 8,7% (10% w 2014 r.). Bank korzystnie wyróżnia się na tle rynku marżą odsetkową (NIM), która wyniosła 4,7% wobec średniej rynkowej 2,3% (na podstawie danych NBP).

 

Coraz więcej osób traktuje eurobank jako główny bank – bank na co dzień. 32% Klientów przelewa na konto w eurobanku swoje wynagrodzenie. Klienci częściej korzystają z kart płatniczych banku – średnia liczba transakcji przypadających na używaną kartę w miesiącu wyniosła 13 (wzrost o 18% r/r). Liczba kont w pakietach (prestige, active, classic i junior) wzrosła o 15% (r/r).

 

– W 2015 roku eurobank kontynuował wdrażanie strategii rozwoju pomimo bardzo wymagającego otoczenia rynkowego dla sektora finansowego. Poprawiliśmy wskaźnik wypłacalności, a także utrzymaliśmy odpowiednie wskaźniki rentowności na tle sektora bankowego. eurobank konsekwentnie podnosił jakość świadczonych usług – potwierdzają to miejsca w najlepszej piątce w wiodących rankingach. Nadal koncentrowaliśmy się na zarządzaniu relacjami z Klientami oraz rozszerzaniu wielokanałowego modelu relacji z Klientami głównie w oparciu o bankowość digital. Rekordowa liczba nowych Klientów, którzy do nas dołączyli w minionym roku oraz utrzymanie pozycji w TOP 3 banków o najwyższym wskaźniku satysfakcji NPS przez cały 2015 rok – to dowód, że nasza strategia dostarczania nowoczesnych, prostych oraz efektywnych usług finansowych jest skuteczna – podkreśla Arnaud Denis, Prezes Zarządu Euro Banku S.A.

 

Od kwietnia 2015 r. wiarygodność finansową eurobanku potwierdza agencja ratingowa Fitch. eurobank otrzymał rating długoterminowy (long term IDR) na poziomie „A-„, z perspektywą stabilną. Żaden inny polski bank nie posiada obecnie wyższego ratingu przyznanego przez agencję Fitch. Wysoka ocena ratingowa jest odzwierciedleniem stabilnego zarządzania bankiem, a także możliwego wsparcia banku przez głównego akcjonariusza – Grupę Societe Generale. eurobank w listopadzie 2015 r. zadebiutował na krajowym rynku kapitałowym emitując obligacje o wartości 240 mln zł. Emisja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony inwestorów, a koszt długu osiągnął relatywnie niską marżę na poziomie 115 pbs (powyżej Wibor 6M).

 

Stabilny poziom przychodów pomimo rynkowych czynników niezależnych


eurobank kontynuował politykę obniżania kosztu ryzyka, który wyniósł 73 mln zł, wobec 97 mln na koniec 2014 roku. Koszt ryzyka stanowi 0,7% salda kredytów.

Wyniki finansowe eurobanku były obarczone presją zdarzeń jednorazowych, m.in.:

 • dodatkowej wpłaty na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych (11,5 mln zł),

 • składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) (9,7 mln zł).

Jakość portfela kredytowego eurobanku jest bardzo dobra. Potencjał sprzedaży niespłacanych kredytów (NPL) jest znacząco niższy niż w poprzednich latach. W konsekwencji bank osiąga niższe przychody z tego tytułu.

 

Ze względu na wielkość wymienionych zdarzeń jednorazowych porównywalny zysk netto banku jest niższy o 25% w stosunku do minionego roku.

 

Suma bilansowa banku wyniosła 12,3 mld zł i była wyższa o 6% od sumy bilansowej z końca 2014 r. W związku z przyjętą strategią dalszej zmianie podlegała struktura portfela kredytowego. Udział kredytów hipotecznych wyniósł 56% salda. Wartość kredytów hipotecznych wyniosła 5,9 mld zł, natomiast kredytów gotówkowych 4,5 mld zł. Kredyty gotówkowe stanowią 42% całego portfela kredytowego banku. Bank rozwijał się w obszarze kredytów szybciej niż rynek odnotowując 12% wzrost salda kredytów ogółem.

Na przychody banku miała wpływ redukcja wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (październik 2014 r. i marzec 2015 r.), które osiągnęły najniższy historycznie poziom. Miało to przełożenie na dochodowość salda kredytów gotówkowych oraz kart kredytowych. Dodatkowy, negatywny wpływ miało obniżenie opłat interchange z poziomu 1,5% do 0,2% na początku 2015 r.

 

Współczynnik C/I znalazł się pod wpływem dodatkowych jednorazowych obciążeń kosztowych (m.in. opłaty na BFG oraz składki na rzecz FWK). Znaczący wpływ na współczynnik miał również detaliczny profil działalności eurobanku.

 

Dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo dobrych wartości kluczowych wskaźników kapitałowych na poziomie wyższym niż wymagany przez regulatora. Współczynnik CAR wzrósł do 15,1%, a wskaźnik Tier 1 wyniósł 12,4%.

 

 

Tabela z kluczowymi wskaźnikami:

 

2014

 

2015

 

zmiana

 

Fundusze własne

 

1 242

 

1 405

 

13%

 

Suma bilansowa

 

11 591*

 

12 290

 

6%

 

Saldo kredytów na koniec okresu

 

9 380*

 

10 540

 

12%

 

Suma depozytów i rachunków na koniec okresu

 

5 561

 

5 770

 

4%

 

Przychody ogółem

 

808

 

707

 

-12%

 

Koszty ogólne (C)

 

-418

 

-466

 

11%

 

Koszty ryzyka (CoR)

 

-97

 

-73

 

-25%

 

Wynik na działalności bankowej

 

674

 

642

 

-5%

 

Wynik finansowy brutto

 

292

 

168

 

-43%

 

Wynik finansowy netto

 

235

 

134

 

-43%

 

C/I (koszty do dochodów)

 

51,8%

 

65,9%

 

-14,1p.p

 

C/I (z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym)

 

58,9%

 

66,8%

 

-7,9 p.p.

 

ROE (zwrot z kapitału własnego)**

 

21,9%

 

10,6%

 

-11,3 p.p

 

ROA (wskaźnik rentowności aktywów)

 

2,0%

 

1,1%

 

-0,9 p.p

 

Marża odsetkowa (NIM)

 

5,3%

 

4,7%

 

-0,6 p.p

 

Współczynnik kapitałowy (CAR)

 

14,2%

 

15,1%

 

0,9 p.p

 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1

 

11,0%

 

12,4%

 

1,4 p.p

 

* dane porównywalne

**ROE = wynik netto/(średni poziom kapitałów oraz wliczony wynik). Za 2014 r. dane przekształcone.

Coraz silniejsza pozycja na rynku detalicznym wśród liderów rozwiązań digital


eurobank jest bankiem pierwszego wyboru dla coraz większej grupy Klientów. Dotychczasowi Klienci aktywniej korzystają z oferowanych przez bank produktów.

 • Zwiększenie średniej liczby produktów przypadających na aktywnego Klienta z 3,3 do 3,4.

32% Klientów przelewa na konto w eurobanku swoje wynagrodzenie.

 • Z bankowości internetowej korzysta niemal 370 tys. Klientów (wzrost o 28% r/r), natomiast z bankowości mobilnej 165 tys. Klientów (wzrost o 62% r/r).

 • 73% transakcji Klientów było dokonywanych przez kanały zdalne. Liczba transakcji dokonywanych zdalnie wzrosła o 20% r/r.

 • Obrót bezgotówkowy kartami przekroczył 1,5 mld zł (wzrost o 34% r/r).

 • Liczba transakcji kartami debetowymi wzrosła o 38% (r/r).

TOP-5 satysfakcji Klientów


eurobank kolejny rok z rzędu awansował w rankingach jakości obsługi Klientów. Klienci i eksperci rynkowi jeszcze wyżej ocenili poziom usług oferowanych przez eurobank. W banku powstał departament, który zbiera oraz analizuje opinie Klientów wyrażone w większości kanałów kontaktu. Na podstawie opinii Klientów tworzymy i wdrażamy zmiany.

 • Wskaźnik NPS (miara satysfakcji Klientów) – wyniósł 32%, co daje bankowi 2. miejsce na rynku w 4. kw. 2015 roku. eurobank w ciągu 4 kolejnych kwartałów znajdował się w najlepszej trójce na rynku bankowym („Audyt Bankowości Detalicznej” TNS/OBOP 4 fale badania w 2015 r.).

 • W rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2015” eurobank zajął 4. miejsce w kategorii „Bank w Internecie”, 5. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” oraz w 5. w kategorii „Bankowość hipoteczna” (Newsweek 28.09.2015).

 • Bardzo wysoko została oceniona jakość obsługi w kanałach zdalnych (poprzez telefon, e-mail, chat) oraz w placówkach. W rankingu „Instytucja roku 2015” przeprowadzonym przez mojebankowanie.pl eurobank zajął 3. miejsce w jakości obsługi poprzez kanały zdalne i 4. miejsce w jakości obsługi w placówkach (instytucjaroku.pl, 14.02.2016).

Poszerzenie oferty – rozbudowanie funkcjonalności kanałów i produktów


W minionym roku eurobank poszerzył funkcjonalności kanałów zdalnych, zaoferował nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa transakcji, a także rozwinął ofertę kredytową.

 • W 2015 roku trwały intensywne prace nad wdrożeniem płatności mobilnych w technologii HCE. Od lutego 2016 r. Klienci mogą korzystać z technologii HCE, umożliwiającej szybkie i wygodne płacenie smartfonem.

 • eurobank jako pierwszy bank w Polsce zaoferował bezpłatnie program IBM Security Trusteer Rapport, który zwiększa bezpieczeństwo transakcji w Internecie.

Klienci korzystający z kart kredytowych i debetowych w sieci są potrójnie zabezpieczeni dzięki usłudze 3D Secure.

 • Z bardzo dobrym przyjęciem na rynku spotkała się oferta pożyczki gotówkowej „Wypożyczka”. Pożyczka ta opiera się na wyjątkowo prostych zasadach – Klient oddaje tyle, ile pożyczył, ponosząc dodatkowo tylko jedną, z góry określoną „opłatę za wypożyczenie”. Opłata stanowi całkowity roczny koszt pożyczki.

 • Bank wdrożył pożyczkę online w wysokości do 60 tys zł.

 • Klienci preferujący oszczędzanie mogli skorzystać z Lokaty z funduszem „Kapitalna Para” to połączenie lokaty z promocyjnym oprocentowaniem i inwestycji w fundusz.

eurobank zaoferował jeszcze atrakcyjniejsze oprocentowanie osobom, które zaczęły korzystać z aplikacji mobilnej banku (m.in. w ramach lokaty LOGujesz-LOKujesz).

 • Uczestnicy Programu „Rodzina i Przyjaciele” dzielili się zaletami swojego konta z najbliższymi. Liczba uczestników Programu wzrosła do ponad 130 tys. osób (47 tys. osób na koniec 2014 r.) Z okazji 1. urodzin Programu, Polecający oraz Polecany mogli liczyć na benefity finansowe.

Oferta kredytów gotówkowych eurobanku wielokrotnie plasowała się w czołówce rankingów. Kredyt na 15 tys. zł zajął pierwsze miejsce w marcowym rankingu (money.pl, 08.03.2015). Kredyt na 120 tys. zł zajął pierwsze miejsce w kwietniowym zestawieniu (eboker.pl, 01.04.2015). Kredyt na 15 tys. zł dla Klienta zewnętrznego okazał się również najlepszy w czerwcowym zestawieniu (totalmoney.pl, 15.06.2015). Konto Prestige zajęło drugie miejsce w kategorii kont dla zamożnych (tygodnik Polityka, 17.06.2015).

eurobank zajął trzecie miejsce w kategorii „Dochodowość i Efektywność” w pierwszej edycji konkursu „Gwiazdy Bankowości” (Dziennik Gazeta Prawna i PwC, 06.07.2015). W rankingu „50 największych banków w Polsce 2015” eurobank zajął drugie miejsce w kategorii „Banki finansujące nieruchomości” oraz trzecie w kategorii „Sprawność działania” (Miesięcznik Finansowy Bank, 06.2015).

 

Wyniki za 2015 r. podlegały audytowi.

/Euro Bank S.A. 

Źródło: Euro Bank

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.