Strona głównaWiadomościBNP Paribas Bank Polska pokazał wyniki finansowe za I półrocze 2013 r.

BNP Paribas Bank Polska pokazał wyniki finansowe za I półrocze 2013 r.

Grupa BNP Paribas Bank Polska SA („Grupa”) osiągnęła 51,5 mln PLN zysku po opodatkowaniu w I półroczu 2013 r., co oznacza wzrost o 38,8 mln PLN w porównaniu z I półroczem 2012 r.


Wzrost zysku jest rezultatem przede wszystkim niższych kosztów ryzyka oraz oszczędności uzyskanych dzięki konsekwentnie realizowanym programom optymalizacji działalności.

 

Wynik z działalności bankowej Grupy wyniósł w I półroczu 2013 r. 409,8 mln PLN i został utrzymany na poziomie zbliżonym do I półrocza 2012 r. (spadek o 0,7%).

 

Wskaźnik ROE (rentowność kapitału własnego) wzrósł do 6,0% wobec 1,7%
w analogicznym okresie rok wcześniej.

 

Wyniki Grupy w pierwszym półroczu 2013 r. pokazują pozytywne rezultaty wdrażanej
w ostatnich latach strategii. Osiągamy stabilne wyniki z działalności bankowej, pomimo spowolnienia gospodarczego i polityki niskich stóp procentowych. W połączeniu z konsekwentnie realizowanym programem optymalizacji kosztów pozwoliło to nam znacząco obniżyć w pierwszym półroczu wskaźnik kosztów do przychodów” –
mówi prezes zarządu BNP Paribas Banku Polska SA Frédéric Amoudru.

 

 

I pół. 2013 r.

 

I pół. 2012 r.

 

 

Wynik z tytułu odsetek

 

266,8

 

276,8

 

-3,6%

 

Wynik z tytułu prowizji

 

71,8

 

69,6

 

+3,3%

 

Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu

 

50,0

 

53,8

 

-7,2%

 

Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży

 

18,7

 

11,6

 

+60,3%

 

Pozostałe przychody*

 

2,4

 

0,7

 

+234,3%

 

Wynik z działalności bankowej

 

409,8

 

412,6

 

-0,7%

 

Koszty działania**

 

(287,7)

 

(318,4)

 

-9,6%

 

Koszty ryzyka

 

(51,5)

 

(72,2)

 

-28,7%

 

Zysk po opodatkowaniu

 

51,5

 

12,8

 

+303,8%

 

Współczynnik adekwatności kapitałowej

 

11,8%

 

11,6%

 

+0,2 pp

 

Wskaźnik kosztów do przychodów (CIR)

 

70,2%

 

77,2%

 

-7,0 pp

 

ROE

 

6,0%

 

1,7%

 

+4,3 pp

 

„Poprawiła się również jakość naszego portfela kredytowego. Czynniki te wpłynęły na istotny wzrost zysku po opodatkowaniu. Jestem przekonany, że Bank jest dobrze przygotowany do osiągania w sposób systematyczny i stopniowy coraz lepszych wyników finansowych” –dodaje Frédéric Amoudru.


 

 

 

*Pozostałe przychody obejmują: dywidendy, wynik na transakcjach zabezpieczających, wynik na pozycji zabezpieczanej, pozostałe przychody, pozostałe koszty operacyjne.

**Koszty działania obejmują: koszty osobowe, pozostałe koszty działania i amortyzację.

Wynik z działalności bankowej Grupypozostał stabilny i wyniósł w I pół. 2013 r. 409,8 mln PLN wobec 412,6 mln PLN w I pół. 2012 r. (spadek o 0,7%).

  • Wynik z tytułu odsetek: spadł o 3,6% r./r. w konsekwencji znacznego spadku rynkowych stóp procentowych, które wpłynęły zarówno na przychody jak i koszty odsetkowe. Na spadek wyniku z tytułu odsetek wpłynęły również przeszacowanie finansowania w CHF otrzymanego z Grupy BNP PARIBAS oraz niższy wynik z tyt. odsetek z portfela papierów wartościowych, skompensowany przez jednorazowy dochód zw. z wyceną rynkową (MtM) wcześniejszej spłaty finansowania z Grupy BNP PARIBAS (19,1 mln PLN).

  • Wynik z tytułu prowizji: wzrósł o 3,3% r./r. głównie dzięki wyższym prowizjom z tytułu rozliczeń pieniężnych i udzielonych kredytów.

  • Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu: był o 7,2% niższy w porównaniu z I pół. 2012 r. głównie w efekcie zmniejszenia pozytywnego wpływu korekt do wartości godziwej opcji walutowych klientów Banku.

  • Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży: był o 60,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2012 r. w związku z zyskiem na operacjach papierami wartościowymi.

Pomimo kontynuowania szeregu projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem biznesu – takich jak wprowadzenie Mobile Banking oraz unowocześnienie systemu bankowości elektronicznej Pl@net, koszty działania Grupy razem z amortyzacją wyniosły 287,7 mln PLN i były o 9,6% (30,7 mln PLN) niższe niż w I pół. 2012 r. Na spadek kosztów działania Grupy wpłynęły przede wszystkim: spadek średniego poziomu zatrudnienia w Banku (o ok. 9% w porównaniu z I pół. 2012 r.) oraz w spółce zależnej TFI BNP Paribas Polska, a także inne oszczędności wprowadzone w ramach programu optymalizacji kosztów, dzięki którym obniżone zostały m.in. czynsze oraz koszty systemów IT.

 

Koszty ryzyka w I pół. 2013 r. wyniosły 51,5 mln PLN i były niższe o 28,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Obniżenie kosztów ryzyka osiągnięto dzięki efektywnym działaniom restrukturyzacyjnym i windykacyjnym oraz mniejszej niż przed rokiem skali dodatkowo utworzonych rezerw dla portfela kredytów konsumpcyjnych udzielonych do połowy 2009 roku.

 

Grupa rozwinęła swoją działalność kredytową. Portfel kredytów brutto wzrósł na koniec czerwca 2013 r. do 18 189 mln PLN, tj. o 4,8% w porównaniu z końcem 2012 r.

  • W segmencieBankowości Detalicznejaktywność kredytowa wzrosła szczególnie w zakresie kredytów hipotecznych denominowanych w PLN (wzrost portfela o 120 mln PLN) oraz kredytów i pożyczek konsumpcyjnych (wzrost portfela o 74 mln PLN). Dzięki atrakcyjnej ofercie kredytów gotówkowych oraz intensywnym działaniom marketingowym, sprzedaż tych kredytów w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosła 508 mln PLN i była o 21,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2012 r.

  • Wzrost portfela kredytów w segmencie Bankowości Korporacyjnej
    i Transakcyjnej
    został zrealizowany głównie dzięki uruchomieniu kilku dużych kredytów finansujących projekty dużych przedsiębiorstw, wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym oraz wpływowi wzrostu kursów walut na salda walutowych kredytów komercyjnych.

Poprawa jakości portfela kredytowego pozostaje dla Grupy jednym z głównych priorytetów. Na koniec czerwca 2013 r. udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytowego Grupy wyniósł 9,4% portfela ogółem, wobec 11,2% portfela na koniec 2012 r.

 

Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty
i pożyczki otrzymane
. W I pół. 2013 r. Grupa kontynuowała dostosowywanie struktury finansowania do aktualnych potrzeb. Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych wynosiło na koniec I pół. 7 227 mln PLN. Głównym składnikiem tej pozycji są pożyczki udzielone przez Grupę BNP PARIBAS, które na 30 czerwca 2013 r. stanowiły 90.4% kredytów otrzymanych przez Grupę. Resztę tej pozycji stanowiły natomiast pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Saldo depozytów klientówna koniec I pół. 2013 r. wynosiło 9 579 mln PLN i było niższe o 4,8% w porównaniu z końcem 2012 r. Spadek ten był związany z aktywnym zarządzaniem bazą depozytów Grupy oraz zmian oprocentowania depozytów w sytuacji spadających rynkowych stóp procentowych.

 

Pozycja kapitałowa Grupy pozostawała stabilna, pozwalając na bezpieczne prowadzenie działalności i realizowanie planów. Na koniec czerwca 2013 r. współczynnik wypłacalności wyniósł 11,8%. Wskaźnik funduszy podstawowych Grupy TIER 1 wyniósł 9,1%.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular